17-5-17-SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Basın-603624

0
119

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI SATIN ALINACAKTIR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/235155
1-İdarenin
a) Adresi:19 MAYIS SPOR KOMPLEKSI ULUS ULUS 06300 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123092100 – 3123241026
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :25.000 KG SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :1) BEYPAZARI GENÇLİK MERKEZİ 3000 KG 2) ŞEREFLİKOÇHİSAR GENÇLİK MERKEZİ 6000 KG 3) BALA SPOR SALONU 4000 KG 4) AYAŞ SPOR SALONU 2000 KG 5) KALECİK SPOR SALONU 2000 KG 6) NALLIHAN SPOR SALONU 8000 KG
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyderpey 19. 06 .2018 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati:05.06.2017 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler tarafından; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerli olan lisans belgesi (ihale konusu malı kapsayan)’ni teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler tarafından; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerli olan lisans belgesi (ihale konusu malı kapsayan)’ni teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr (Basın-603624) www.ilan.gov.tr

Reklam