17-2-2017-ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 550465

0
142

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan aşağıda aylık ve yıllık muhammen bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen büfe yerlerinin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (arttırma) ile ihale edilecektir.
KİRAYA VERİLECEK YER YÜZ ÖLÇÜMÜ AYLIK MUHAMMEN BEDEL YILLIK MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ SAATİ
İlçemiz Sınırları İçerisindeki Muhtelif Mahallelerde Şartaneme Ekinde Bulunan Listedeki 20 Adet Büfe Yeri Kiralaması Her biri 9 m² 25.000,00-(yirmibeşbin)
TL + %18KDV 300.000,00-(üçyüzbin)TL 3 (Üç) Yıl 9.000,00-(dokuzbin)TL 28.02.2017 14:00

MADDE 2- Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, söz konusu iş için 500,00-(beşyüz)TL karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
MADDE 3- İhale, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat :9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu’nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
MADDE 4- Kiraya verilecek yerin yukarıda belirtilen geçici teminat tutarı nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da madde 5.6’da belirtildiği şekilde banka teminat mektubu olarak temin edilir.
MADDE 5- İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.
5.1- İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)
5.2- Kanuni İkametgâh Belgesi.
5.3- İmza sirküleri ( noter tasdikli)
5.4-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.5- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.
5.6- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya limit içi Banka teminat mektubu.
5.7- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak “Yer Görme Belgesi” ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair “Taahhüt Belgesi”.
5.8- İhaleye katılacak olan isteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı.
5.9- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış en az 1.000.000-TL (birmilyon) sermayesi olduğunu gösterir oda kayıt belgesi
5.10-İstekli tarafından ihale konusu işe ilişkin en az 10 büfe işlettiğini veya işletmekte olduğunu gösteren Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce onaylanmış iş deneyim belgesi.
MADDE 6- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 8. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu’na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)
MADDE 7- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
MADDE 8- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 8. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MADDE 9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
MADDE 10- İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel. : (0312) 458 89 00 – (2201- 2250) Fax : 0312) 458 90 76 Web : www.cankaya-bel.tr
e-posta :[email protected] İlan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  (BASIN 550465) www.ilan.gov.tr