İHALE İLANI PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
2 ADET İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI OFİSİ (ARDİYE) YERİ 1 YILLIK KİRALAMA İHALESİ

Sıra No Mahallesi Kiraya Verilecek Yer Kiraya Verilecek Alan (m²) 1 (Bir) Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saatti İhale Usulü
1 Mimar Sinan Ankara ili Pursaklar İlçesi 95184 ada 1 sayılı parsel 4054,00 30.000,00 TL 900,00 TL 10:00 45. madde
2 Mimar Sinan 95651 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanının bir kısmı 4000,00 30.000,00 TL 900,00 TL 10:20 45. madde

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 45.(Açık Teklif usulü) maddelerine göre 22.09.2016 tarihinde saat 10:00’ dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No:3 Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler;
2.1. İhalenin konusu;
a) Ankara ili Pursaklar İlçesi 95184 ada 1 sayılı parselde bulunan 1 adet 4054,00 m² büyüklüğündeki İnşaat Malzemeleri Satış Ofisi(Ardiye) Yeri,
b) Ankara ili Pursaklar İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 95651 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanının 4000,00 m² kısmının İnşaat Malzemeleri Satış Ofisi(Ardiye) Yeri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/c maddesi gereği 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 1 (bir) yıllığına ayrı ayrı kiralanacaktır.
3.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
3.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
4. Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 100,00 TL’dir. Doküman satın almayanlar ihaleye iştirak edemezler.
5. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
6. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
7. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-429401) www.bik.gov.tr