16-7-2016-T.C. ANKARA 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ-BASIN 387331

0
218

Dosya No: 2016/1006 Esas
Alacaklı Mehmet Bülent ÖZSİMİTCİ (10148295954T.C Nolu) tarafından borçlu Akın ÇETİN (33994110820 T.C Nolu) aleyhine 6.600,00.-TL Takip çıkışı ile yapılan icra takibinde Örnek 13 Ödeme Emri adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını ka­nuni 30 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 45 gün içinde ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı, borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur.