TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
ANKARA ŞEKER FABRİKASI İHALE İLANI

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 22.000 ton Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No : 2016/176482
1-İdarenin
a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesğut/ANKARA
b-) Telefon No : 0 312 293 44 00
c-) Faks No : 0 312 244 90 78
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 22.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır.
b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası
c) İşin süresi : Kireç taşı Fabrikamıza 01 Temmuz 2016 – 15 Aralık 2016 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin programı idare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 27.05.2016 Saat 10:00
4)-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-335309) www.bik.gov.tr