16-5-2016-T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ-(Basın-335156)

0
75

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ ADİ TASFİYE VE
İFLASIN AÇILMASININ İLANI İCRA DAİRESİ’NDEN
2016/1 İFLAS
Müflisin adı soyadı ve adresi : Ankim Petrokimya Lojistik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ticaret Sicil No : 368871
Alcı Osb Mahallesi 2. Ve 3. Osb 2013. Cadde No: 37
Sincan/Ankara
İflasın açıldığı tarih : 09/03/2016
Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:
1-Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Ankara Batı İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4-08/06/2016 günü saat 14:30 da ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-335156) www.bik.gov.tr