16-5-2016-T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 331706

0
116

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Gökkuşağı Mahallesi, Gökkuşağı Caddesi, Gökkuşağı Parkı İçerisinde bulunan Spor Alanı ve Müştemilatı olan yapılar bir bütün olarak 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
1. Kiraya verilecek işyerlerinin özellikleri adeti ve ihale ile ilgili ayrıntılı bilgiler şartname de ve ilanın 10. maddesinde açıklanmıştır.
2- İhaleye 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden tek teklif verilecektir.
3- İhale için verilen teklif mektupları Varlık Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 7 Yenimahalle/Ankara adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 7. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (02/06/2016) tarihinde en geç saat 12:00’ye kadar teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- İhale tarihi, yapılacağı adres ve saati: 02/06/2016 tarihinde Varlık Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki 18. Katında İhale salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.
5- Şartnamenin temin adresi: İhale ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname ve kira sözleşme taslağını her mesai saatleri içerisinde Varlık Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 13. Yenimahalle/Ankara adresindeki Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak 250,00-TL karşılığı temin edilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 0 (312) 507 25 31 no’lu telefondan bilgi alınabilinir.
6-İhalenin Muhammen bedeli: 15.877,50 TL’ dir
7-Geçici Teminat bedeli: 476,33 TL’ dir.
8-Kesin teminatı : 1 yıllık sözleşme bedelinin % 6 altısı kadardır.
9- İhaleye katılacaklarda aranacak şartlar:
9.1. İhaleye rekreasyon alanları içerisinde en az 5 (beş) halı sahayı en az 5 (beş) yıl süre ile işleten gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
9.2. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
9.2.1. İhaleye katılacaklardan istenilen belge:
A)- Tüzel kişiler:
1. İmza Sirküleri (aslı veya onaylı sureti)
2. Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya oanaylı sureti)
3. Şartname Bedeli alındı belgesi,
4. Geçici teminata ait teminat mektubu veya teminat olarak kabul edilen menkul değerler veya nakit teminata ait tahsilat makbuzu,
5. Rekreasyon alanları içerisinde en az 5 halı sahayı en az 5 (beş) yıl süre ile işlettiğine dair kira sözleşmesi, ruhsat, oda kayıt belgesi gibi evraklardan her hangi birisine ait belge.
6- Teklif mektubu,
B)- Gerçek Kişiler
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2. Şartname Bedeli alındı belgesi,
3. Geçici teminata ait teminat mektubu veya teminat olarak kabul edilen menkul değerler veya nakit teminata ait tahsilat makbuzu,
4. Rekreasyon alanları içerisinde en az 5 halı sahayı en az 5 (beş) yıl süre ile işlettiğine dair kira sözleşmesi, ruhsat, oda kayıt belgesi gibi evraklardan her hangi birisine ait belge.
5-Teklif mektubu
C)- Ortak Girişim Olması Durumunda;
İstekliler Yukarıda (A) ve (B) de belirtilen belgelerin yanında ortak girişim beyannamesini de sunacaktır.
10)Kiraya Verilecek Yerler;
S.No NEVİ AÇIK ALAN (M²) KAPALI ALAN (M²) TOPLAM ALAN 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL
1 KAFETERYA NO:73 117 222 339 2.542,50
2 HİZMET BİNASI NO:73/1   98 98 735,00
3 1 NO’LU FUTBOL SAHASI 490   490 3.675,00
4 2 NO’LU FUTBOL SAHASI 1190   1190 8.925,00
TOPLAM 15.877,50
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 331706) www.bik.gov.tr