16-11-2015-TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU-(BASIN 180758)

0
119

Hastanemizin İhtiyacı Olan 5 Adet Ultrason Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/142305
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Etlik Caddesi No:55 06010 Etlik YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125674000 – 3123238191
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemizin İhtiyacı Olan 5 Adet Ultrason Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara İli 2. Bölge Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, cihazlar 60 (Atmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu Yeni Etlik Cad. No:55 Etlik-Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.12.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler tarafından teklif edilecek cihaz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması şarttır. Bu durumu gösterir T.C Sağlık Bakanlığı internet sitesinden alınmış “T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.”ibaresinin yer aldığı belge firma yetkilileri tarafından imzalanarak ibraz edilecektir.Kapsam dışında olan ürünler için ise üretici firma tarafından düzenlenmiş beyan ile aşağıda tanımlanan belgeleri ibraz edeceklerdir.
İhaleye müracaat eden firma;
a. Üretici ise üretici olduğunu gösteren,
b. Distribütörse üretici firmanın verdiği distribütörlük belgesi,
c. Yetkili bayi-satıcı ise; üreticinin verdiği distribütörlük belgesi ve distribütörce verilmiş bayilik veya satış yetki belgesi ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Ultrasonografi Cihazının her bir parçasının üretim ve işçilik hatalarına karşı ücretsiz 2 (İki) yıl bakım ve onarım garantili olmalıdır. Bu garanti üretici, satıcı ve distribütör firma tarafından ayrı ayrı yazılı olarak teklifle beraber verilecektir.
Firmalar teknik servis imkanlarını belirten servis personel listesini teklif mektubu ile birlikte vereceklerdir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif dosyası ile birlikte verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. İhaleyi alan firma, cihaza ait kullanım, servis, el kitabı, elektrik-elektronik teknik detay şeması, bakım ve teknik servis kitaplarını orijinal metin ve Türkçe tercümesi en az 2 (iki) nüsha olarak teslim edecektir.
2. İstekliler teklifleri ile birlikte ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog sunacaklardır. Gerekli görülmesi halinde demonstrasyon ve teknik değerlendirme istenecektir. Bu değerlendirmeler, İhale Komisyonu uzman üyeleri tarafından hastanemizde teknik şartnamede belirlenen kriterler dikkate alınarak firma yetkililerin de katılımıyla belirlenecek tarih ve saatte yapılacaktır.
3. Teklif veren istekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “………marka………model………cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı adı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartnamenin ilgili maddesi işaretlenmiş olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi (Nakit yatırılacak İhale döküman bedelinin Hastanemizin bağlı bulunduğu Türkiye Halkbankası A.Ş. OPERA Şubesi nezdindeki TR 42 0001 2009 4130 0005 0001 58 IBAN nolu hesaba yatırılarak Satınalma servisinden ihale dökümanının alınması zorunlu olup,Dekontun açıklama kısmına ise gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi Yeni Etlik Cad. No:55 Etlik-Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.