16-1-2017-KEÇİÖREN BELEDİYESİ529492

0
44

KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT PINARBAŞI MAHALLESİNDE
İMARIN 34615 ADA ÖNÜNDE VE ARDAHAN SOKAK KEÇİÖREN
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖNÜNDE NO: 25/A ADRESİNDE
BULUNAN1 ADET BÜFENİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN
İHALE İLANI
1 – İlçemiz Pınarbaşı Mahallesinde imarın 34615 ada önünde ve Ardahan Sokak Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi önünde No: 25/A adresinde bulunan 5.00 m x 2.00 m = 10.00 m² lik 1 adet Büfenin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2 -İhale 08 / 02 / 2017 Çarşamba Günü saat 15.30 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 – İhalesi yapılacak olan büfenin aylık muhammen bedeli 1.450,00 TL/Ay+KDV olup; Geçici teminatı 1.566.00 TL dir.
4 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
a – İhaleye iştirak Dilekçesi.
b – Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c – İkametgah Belgesi.
d – Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı. (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
e – Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
f – Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
g – Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)
h – Kiracılık ilişkisinden dolayı ,Belediye ile icralık yada mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)
ı – Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
j – Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
k – Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
5 – İhaleye Katılamayacak olanlar :
a – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b – Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
6 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.
7 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
8 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz : Güçlükaya Mah.Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA) KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 529492) www.ilan.gov.tr