15-4-2016-ARAÇ SATIŞ İLANI-BASIN 307610

0
126

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
İhaleyi Yapacak Kurum ve İhale Yeri : Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü M. Rauf İnan Sk. No:1 Kat: 2 İhale ve Satın Alma Servisi
Sıhhiye /ANKARA
İdarenin Telefon ve Faks No : Tel: 0 312 430 10 31 – 2038
Faks: 0 312 517 12 61
İhale Tarih ve Saati : 29/04/2016-10:00
İhalenin Şekli : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci ve müteakip
maddeleri gereğince Kapalı Teklif Usulü.
Tahmini (Muhammen) Bedeli : 06 H 3040 – 1.116,67TL.(BinyüzonaltıTL
AltmışyediKr.) 06 KNK 72 – 2.650,00TL. (İkibinaltıyüzelliTL)
Geçici Teminat : 06 H 3040 – 35,00TL (OtuzbeşTL) 06 KNK 72 –
80,00TL (SeksenTL)
KDV Oranı : %18
Şartname Satış Bedeli : 50,00 TL (Elli TL)
1-İl Müdürlüğümüze ait 06 H 3040 Plakalı, 1986 Model, Ford Transit D Tenteli Kasa Kamyonet Pikap’ın ve 06 KNK 72 Plakalı, 1997 Model, BMC Levend 3,0 GDM Minibüs’ün satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 37. ve müteakip maddeleri uyarınca Kapalı Teklif usulü ile Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde toplanacak komisyon marifeti ile belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- A) İstekli Gerçek Kişi İse;
2.A.1) Kanuni ikametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden alınacak) ve varsa telefonunu bildirmesi,
2.A.2) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
2.A.3) İhaleye iştirak eden taraflarca her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
2.A.4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
2.A.5) Teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
B) İstekli Tüzel Kişilik İse;
2.B.1) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
2.B.2) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
2.B.3) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),
2.B.4) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
2.B.5) İhaleye iştirak eden taraflarca her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
3- Satışı yapılacak araç mesai saatleri içinde İl Müdürlüğümüzde görülebilir.
4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde M. Rauf İnan Sk. No: 1 Sıhhiye/ANKARA adresindeki İl Müdürlüğü İhale ve Satın Alma Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, İl Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Altındağ Şubesinde bulunan TR770001000766036657895133 IBAN numaralı hesabına şartname satış bedelini yatırdıktan sonra ödeme dekontu ile birlikte belirtilen adresten şartname ve eklerini almaları zorunludur.
5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanan tekliflerin (ihale saatinden 1 saat öncesi) 29/04/2016 tarihi saat:10.00’a kadar İl Müdürlüğümüz İhale ve Satın Alma Servisi’ne ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idaremiz hiç bir sorumluluk kabul etmez.
7- Satışa ilişkin vergi, resim ve harçlar istekliye aittir.
8- İhaleye ilişkin ilan www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
İlan Olunur