15-2-2015-TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(249859)

0
193

TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerinde çalıştırılmak üzere 15 (On beş) adet arazi binek(4X4) ve 4 (dört) adet binek(4X2) olmak üzere toplam 19 (on dokuz) adet hizmet aracı temini ve TEDAŞ Çoruh Bölge Koordinatörlüğünde Çalıştırılmak üzere bir tam sefer 40,18 km olmak üzere 1 adet (En az 20 kişilik) midibüs servis aracı çalıştırılması. hi­zmet alımı işi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğe göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası: 2016/33027
a) adresi: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Kat: 11 Balgat /ANKARA
b) telefon ve faks numarası: 212 69 15/2496 03122236317
c) elektronik posta adresi : www.tedas.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) -İşin Adı, Tanımı ve Niteliği:TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerinde çalıştırılmak üzere 15 (On beş) adet arazi binek(4X4) ve 4 (dört) adet binek(4X2) olmak üzere toplam 19 (on dokuz) adet hizmet aracı,
-TEDAŞ Çoruh Bölge Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere 1 adet (En az 20 kişilik) midibüs servis aracı temini.
b) Yapılacağı yer:İş listesinde belirtilen Bölge Koordinatörlükleri
c) İşin süresi:İşe başlama tarihinden itibaren temrin planına göre 730Gün dır.
3-İhalenin yapılacağı yer :Nasuh Akar Mah. Türkocağı cad.Sefer KUL İhale Salonu No:2 Kat:11/38 balgat/ankara
b) Tarihi ve saati :11.03.2016 günü saat 10:00
4. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç)  İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d)  İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f)  İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g)  Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler : Banka Referans Mektubu,İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri,İş hacmini gösteren belgeler
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Makine ve techizata ilişkin özellikler teknik şartnamede belirtilmiş olup, araçların %25’i Teknik Şartname 3/1’e göre yüklenicinin kendi malı olacaktır. Bu durum, sözleşme imzalanma aşamasında tevsik edilecektir.
İş deneyimini Gösteren Belgeler
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 0.3 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin, teklif verilen iş kısmına/kısımlarına ait kriterleri sağlaması yeterlidir.
4.6- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
Kamu veya özel sektörde çalışan personeli taşıma hizmetleri, Nakliye hizmetleri, Öğrenci taşıma servis hizmetleri, Hizmet alımı şeklinde araç çalıştırma hizmetleri, Araç kiralama hizmetleri, Turizm seyahat hizmetleri benzer işler ayrı ayrı değerlendirilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 30 TL Türk Lirası karşılığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı cad. No:2 Kat:11/38 Balgat/Ankara adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.
Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini Vakıflar Bankası TEK Büro Şubesi TR69 0001 5001 5800 7294 3933 65 hesap numarasına yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8-Teklifler, 11.03.2016 saat 10:00:00’e kadar Nasuh Akar Mah. Türkocağı cad. No:2 Kat:11/38/A balgat/ankara’ e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhalede kısmi teklif verilebilir.
14- İhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

Hizmet Alımı:

1.kısım
SN İş Adı Birim Tahmini Miktar
1 TEDAŞ Boğaziçi Bölge Koordinatörlüğünde günlük 10 saat üzerinden 1 adet sürücülü binek aracı çalıştırılması, Gün 504
2 TEDAŞ Çoruh, Sakarya ve Çamlıbel Bölge Koordinatörlüklerinde günlük 10 saat üzerinden 1 er adet olmak üzere toplam 3 adet sürücülü binek aracı çalıştırılması, Gün 1512
3 TEDAŞ Osmangazi, Uludağ ve Yeşilırmak Bölge Koordinatörlüklerinde günlük 10 saat üzerinden 1er adet olmak üzere toplam 3 adet sürücülü arazi binek (4X4) aracı çalıştırılması Gün 1512
4 TEDAŞ Akdeniz, Akedaş, Aras, Aydem, Dicle, Fırat, Gediz, Kayseri, Meram, Toroslar, Trakya ve Vangölü Bölge Koordinatörlüklerinde günlük 24 saat üzerinden 1 er adet olmak üzere toplam 12 adetşoförsüz arazi binek (4X4) aracı çalıştırılması Gün 6048
5 Boğaziçi Koordinatörlüğü Sürücü Fazla Çalışma Saat 540
6 Diğer Koordinatörlükler Sürücü Fazla Çalışma Saat 1620
7 Harcırah Gün 70
8 Konaklama Gün 70
2. kısım
SN İş Adı Birim Tahmini Miktar
1 TEDAŞ Çoruh Bölge Koordinatörlüğünde [bir “Tam Sefer” ( geliş-gidiş) 40,18 km olmak üzere ] 1 adet midibüs (En az 20 kişilik) servis aracı çalıştırılması Tam Sefer 504