İNTERLEUKİN 6(IL-6) KİT ALIMI İŞİ
DOĞUMEVİ HASTANESİ -DR.ZEKAİ TAHİR BURAK
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İNTERLEUKİN 6(IL-6) Kit Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/95794
1-İdarenin
a) Adresi:HACETTEPE MAH. TALATPASA BULVARI 06240 HAMAMÖNÜ ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123065481 – 3123114645
c) Elektronik Posta Adresi:ztbsatinalma@ztb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:1 kalem İNTERLEUKİN (IL-6)Laboratuvar test kiti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DEPOSU
c) Teslim tarihi:1-)sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır. işin süresi 250 takvim günüdür.. Ancak işin en geç 31.12.2016 tarihinde bitirilmesi esastır. 2-)31.12.2016 tarihine kadar İdarenin vereceği peyderpey siparişe müteakip en geç 10 (ON) gün içinde mal, hastane deposuna teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU TALATPAŞA BULVARI HAMAMÖNÜ ANKARA
b) Tarihi ve saati:15.04.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi olması zorunludur. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin / TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.
Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamına giren malzemeler için isteklilerin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nce 01.03.2010 tarihinde 8310 sayılı yazı ile yayınlanan 2010/11 numaralı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri hakkındaki genelgesi gereğince T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’na kayıtlı olması veya bildirimi (bayi bilgi formu-tedarikçi firma kayıt formu) ve teklif edilecek tıbbi cihazların TİTUBB’da “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı” olması zorunludur. Bu hususlara ilişkin belgelerin teklif ile birlikte sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-) Tekliflerin değerlendirme aşamasında; teklif edilen kitlerin ve kit ile çalışacak cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihale komisyonu gerek gördüğü takdirde istekliler tarafından 5 (BEŞ) gün içinde cihazlar ve bilgisayar programı için demonstrasyon yapmaları istenebilir.
2-) İstekliler teklif etmiş oldukları cihazlara ait sözleşme tarihinin bitimi itibariyle 10 yaşını geçmeyeceğine dair yaşını gösterir orjinal belgelerin aslı veya onaylı suretini ihale dosyasında sunmaları zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA ÜNİTESİadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TALATPAŞA BULVARI HAMAMÖNÜ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-292346) www.bik.gov.tr