14-4-2016-TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU-BASIN 303613

0
97

17 KALEM TIBBI CİHAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/116106
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Etlik Caddesi Gülhane Hastanesi karşısı No:55 (Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğt.Araşt.Hast. aynı bahçe içerisindeki Genel Sekreterlik Hizmet Binası) 06100 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123265151 – 3123230079
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip Yüklenici uhdesinde kalan malları, Birlik veya Hastane Yöneticisi/Başhekimliği tarafından aksi belirtilmedikçe sipariş çekilmesine gerek kalmaksızın dağılım listesinde yer alan sağlık tesislerinin deposuna 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Ancak, İdare yeni sağlık tesisi açılması, kapatılması, birleştirilmesi v. b. çeşitli durumlarda cihazların dağıtım listesinde belirtilen teslim yerlerinde yazılı bildirim yapmak suretiyle Birliğe bağlı sağlık tesisleri içerisinde değişiklik yapabilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. S.B. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ Yeni Etlik Caddesi Gülhane Hastanesi karşısı No:55 (Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğt.Araşt.Hast. aynı bahçe içerisindeki Genel Sekreterlik Hizmet Binası) 06100 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05.05.2016 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/11 Sayılı genelgesi uyarınca, isteklilerin ve teklif ettikleri cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi olacaktır. İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´ da tanımlanmış olduğunu gösteren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca, teklif edilen cihazların da TİTUBB´ da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler bunları teyit eden belgelerini ihale teklif dosyasında sunacaklardır. Teklif edilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin, ilgili kalemler için, üretici veya ithalatçının, cihazın Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
– İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
– İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
– İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
– İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler yedek parça ve varsa sarf malzemelerinden, ihale tarihi itibariyle en az 10 (On) yıl geçerli olmak üzere döviz bazında parça fiyat listelerini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekli firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal ve yeminli tercümanla Türkçeye çevrilmiş gerekli teknik dokümanları teklif dosyasında verecektir.
-Firmalar teklif ettikleri cihazlara ait teknik şartnamede istenilen özellikleri karşıladıklarını gösterir  teknik şartnameye cevaplarını teklif dosyasında vereceklerdir
– İhale komisyonu gerek duyması halinde demonstrasyon talep edebilir. Demonstrasyon ihale komisyonunun talebini takip eden 5 (beş) gün içerisinde aşağıdaki koşullarda yapılacaktır;
Demonstrasyon yapılacak olan cihazın idareye kurularak demonstrasyon yapılması esastır. Cihazın idareye kurulmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulu bulunan resmi veya özel sektöre ait bir laboratuarda demonstrasyon yapılabilir. Bu durumda meydana gelebilecek masraflar yükleniciye aittir. İsteklinin demontrasyonu Ankara ili dışında yapma isteği idare personeline bağlı bulunduğumuz üst birimlerinin yazılı izin verilmesi ve tüm masrafların istekli tarafından karşılanması durumunda yapılabilecektir.
Yapılacak olan demonstrasyonda cihazların teknik şartnamedeki koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi cihaz alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. S.B. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ Yeni Etlik Caddesi Gülhane Hastanesi karşısı No:55 (Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğt.Araşt.Hast. aynı bahçe içerisindeki Genel Sekreterlik Hizmet Binası) 06100 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. S.B. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ Yeni Etlik Caddesi Gülhane Hastanesi karşısı No:55 (Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğt.Araşt.Hast. aynı bahçe içerisindeki Genel Sekreterlik Hizmet Binası) 06100 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.