14-2-2017-SAĞLIK BAKANLIĞI 545586

0
70

STERİLİZASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-TOPRAKLIK SAĞLIK
BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

16 KALEM STERİLİZASYON alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/52033
1-İdarenin
a) Adresi:KIBRIS CAD. ORHUN SOK. NO:3 06600 TOPRAKLIK ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125855539 – 3125855611
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:16 KALEM STERİLİZASYON MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Deposu
c) Teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren yüklenici, uhdesinde kalan malları Hastane Yöneticisi/Başhekimliği tarafından aksi belirtilmedikçe sipariş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde belirtilen teslimat programı doğrultusunda depolarına teslim edecektir. Teslimatlar 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir. İdare tarafından belirlenen mal teslim tarihlerinin ve miktarlarının yine idare tarafından değiştirilmesi gerektiğinde idare yükleniciye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu– Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 topraklık ÇANKAYA/ANKARA
b) Tarihi ve saati:08.03.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği,  Aday veya istekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri teklif mektupları ile birlikte vermek zorundadırlar.
2- Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği, Aday veya istekliler, teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir. Söz konusu belge veya belgelerin  teklif dosyalarında sunulması zorunludur.
3-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
4-Teslim edilen miadlı malzemeler son kullanma tarihlerinin dolmasına 3 (üç) ay kala hastanemizce bildirildiği takdirde, fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden, 15 (on beş) gün içerisinde  firma tarafından son kullanım tarihi uzun malzeme ile değiştirilecektir.
5- Rulolar EN 868-5 Belgesine haiz olacaktır.Belge akredite bir kuruluştan alınmış olmalıdır.ihale dosyasında sunulacaktır.
6- Test Paketi EN 867-4 normlarına uygun olmalıdır Söz konusu belge ihale dosyasında sunulacaktır.
7- Solüsyonlar için üretici firmaya ait ISO13485 sertifikası olmalıdır.
8- Yönetmelik gereği TITUBB kaydı yok ise ürün kalite belgesi olmalıdır.ürün kalite belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
9- Üretici firma İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve İSO 10002-13485-18001-14001 belgelerine sahip olmalıdır.Ayrıca İSO 9001 ve İSO 14001 belgeleri TÜRKAK tarafından akredite onaylı olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi– Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 topraklık ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 545586) www.ilan.gov.tr