14-12-2015-YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI-(BASIN 202387)

0
186

Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi hudutları üzerinde bulunan, mülkiyeti Yenimahalle Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumu belirtilen taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü “Kat Karşılığı İnşaat” yaptırılacaktır.
İl   İlçe Mahallesi   ada/ parsel   arsa alanı   emsal alanı    kullanım şekli

ANKARA YENİMAHALLE MEHMET AKİF ERSOY 64462/1 4606 m2 10133.20m2 KONUT+KENTSEL  SERVİS ALANI

1.Bu işin tahmini bedeli 2015 yılı birim fiyatları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ esas alınarak arsa bedeli dahil 32.150.751,38 TL(otuz iki milyon yüz elli bin yedi yüz bir lira otuz sekiz kuruş)’dir.

2. İhale 24.12.2015 Perşembe günü saat 14.00’de İvedik Caddesi No:33 06170 Yenimahalle ANKARA adresindeki, Yenimahalle Belediyesi Binası İçerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3. İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Yenimahalle Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nde (İstanbul Yolu 8. km Macunköy Girişi 204. Cadde No: 16 Yenimahalle/ANKARA) 08.00-17.00 saatleri arasında 23.12.2015 tarihine kadar görebilirler.
4.İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı
yevmiye numarası alınacaktır.
5.İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif mektubu ile birlikte;
a. Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge
b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, (2015 yılı vizeli)
c. Noter tasdikli imza sirküleri
d. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler
e. Noter tasdikli vekâletname(gerekiyorsa)
f. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge
g. İstekli şirket ise, onaylı şirket tüzüğü
h. Mali durum bildirisi ve belgeleri
i. Tahmini bedelin %70’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan alınacak banka referans mektubu veya İdarece aslı görülmüş sureti
j. İhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı
k. İhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili sosyal güvenlik kurumu veya sosyal güvenlik kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya sosyal güvenlik kurumundan alınan yazı aslı
l. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu. Toplam ciro tahmini bedelin %60’ından az olmayacaktır. Bu kriteri sağlamaması halinde son iki yıla ait belgeler sunulabilir. Bu durumda son iki yılın parasal tutarlarının ortalamasının kriteri sağlayıp sağlamadığına bakılır.
m. İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, tahmin edilen bedelin %80ninden az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi B-II Grubu Bina İşlerine ait iş bitirme belgesi aslı,
n. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri
o. Teknik personel taahhütnamesi
p. Yapı araçları taahhütnamesi
r. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi
s. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesi’nden temin edilecek istekli adına düzenlenmiş Yer Görme Belgesi
t. Yenimahalle Belediye Başkanlığı adına alınmış 964.522,54 TL (dokuz yüz altmış dört bin beş yüz yirmi iki lira elli dört kuruş) geçici teminat mektubu Geçici teminat nakit ise Yenimahalle Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılıp alınacak alındı makbuzu
u. Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler
v. Ortak girişimler bu ihaleye teklif veremezler
6. İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00′ a kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığı’na makbuz karşılığında vereceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle (posta, telgraf vb) meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez
7. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır
8. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
9. Bu işin şartnamesi 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında, 23.12.2015, saat 17.00’a kadar Yenimahalle Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden makbuz karşılığında temin edilebilecektir.