ANKARA 44, İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
İLAN

2016/3 ESAS 2016/253 KARAR
Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı vekili Av. Füsun Aydın tarafından davalılar Süleyman Celep ve arkadaşları aleyhine açılan Alacak davasında verilen karar uyarınca ;
GEREKÇELİ KARAR
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı tarafından Mahkememize verilen 26/10/2005 tarihli dava dilekçesi ile açmış olduğu davanın yapılan açık yargılaması sonunda 04/02/2016 tarihli duruşma günü bildirildiği halde gelip davasını takip etmediği gibi mazerette bildirmediğinden dosyanın aynı tarihli celsede işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, geçen sürede de davanın yenilenmediği görülmüştür.
Mahkememizce açılan davanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren ÜÇ AY içerisinde yenilenmesi yasal zorunluluk olduğundan ve yasal sürede dava yenilenmediğinden HMK 150/5 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM : Yukarda açıklanan nedenlerle,
1-Davanın H.M.K nun 150/5 maddesi uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
2-Davacı Kurum harçtan muaf olmakla harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
3-Bir kısım davalılar vekille temsil edildiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince 1.800,00 TL maktu ücreti vekaletin davacıdan alınıp vekili bulunan davalılara VERİLMESİNE,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde BIRAKILMASINA,
5-Davacı tarafından yatırılan ve bakiyesi kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya İADESİNE,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tarafların yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay’a başvurabileceklerinin ihlaratı ile karar verildi. 11/05/2016
EK KARAR
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Davacı Kurum vekili; Eski hale getirme ve yenileme taleplerini bildirdiği dilekçesinde, Ankara II. İş Mahkemcsi’nin 2005/1435 esas sayılı dosyasının yeni kurulan Mahkememize gönderildiğini, yeni esas numarasının 2016/3 olarak değiştiğini, dosyanın sözleşmeli Av. Abdulkadir Böke tarafından takip edildiğini. Avukatın 04.02.2016 tarihinde duruşmaya katılmaması nedeni île davanın müracaata bırakıldığını, 04.05.2016 tarihinde de davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğini. Kurumun sözleşmeli Avukatı Abdulkadir Böke’nin 13/04/20)6 tarihinde vefat ettiğinin, Kurumca gıyaben Öğrenildiğini, adı geçen Avukatın vefatı tarihinde 3 aylık yenileme süresi dolmadığından ve Kurum dosyalarının adı geçen Avukatın bürosunda olması nedeni ile dosyadan haberdar olmanın hemen mümkün olmadığını belirterek HMK 95 maddesi gereğince eski hale getirme talebinde bulunma zorunluluğu doğduğunu ve HMK 96 maddesi gereğince de süresi içerisinde talep ettiklerini, dosyanın eski hale getirme talebinin kabulü ile dosyanın yenilenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
6100 Sayılı HMK nun 95. maddesine göre elde olmayan sebeplerle Kanunda belirtilen veya Hakimin kesin olarak belirlediği süre içerisinde bir işlemi yapamayan kimsenin, eski hale getirme talebinde bulunabileceği hükmü getirilmiştir.
Davacı vekilinin talebi ekinde sunmuş olduğu Kurumun 13.04.2016 tarih ve 26303084-659010604-E.2181230 sayılı yazısında ; 13.04.2016 tarihinde vefat ettiği gıyaben öğrenilen Av. Abdulkadir Bökc’yc ait sözleşme ve genel vekaletname asıllarının gönderildiği belirtilerek adı geçen Avukat tarafından yürütülen dosyaların incelenerek dosyaların sonucuna dair gerekli bilgilerin ayrıca bildirileceği konusunda Hukuk Müşavirliğinin bilgilendirildiği anlaşılmıştır.
Mahkememizin 2016/3 esas sayılı dosyasının usulüne uygun şekilde takip edilmemesi nedeni ile 11.05.2016 tarihinde “Açılmamış Sayılmasına” dair karar verilerek dosyadan el çekildiği anlaşılmış olup, Açılmamış Sayılmasına ilişkin karar tarihi ile Kurumun, Hukuk Müşavirliğini bilgilendirildiği tarihler arasında 28 günlük bir zaman diliminin bulunduğu, bu süre zarfında vefat eden Avukat nezdinde bulunan dosyaların tespiti ve bulundukları yargılama aşamalarının belirlenebilecek olması mümkündür.
Açıklanan nedenlerle; Eski Hale Getirme şartları oluşmadığından davacı vekilinin Eski Hale Getirme talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun görülmüştür.
HÜKÜM
Davacı Kurumun Eski Hale Getirme talebinin reddine,
Ek kararın taraflara tebliğine, masrafın davacı gider avansından karşılanmasına. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, kararın tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde başvurulacak İstinaf yolu açık olmak üzere verilen ek karar açıkça okunup anlatıldı. 01/08/2016
Davalılar I- ŞABAN ALTAN – 6. Sokak 44/1 Demetevler ANKARA ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, ve oğlu/kızı, doğumlu,
2-SELAMİ TÜRK- I.Cadde 35.Sokak 24/1 Balgat ANKARA ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, ve oğlu/kızı, doğumlu,
3-OSMAN COŞKUN – Ergazi Mah. Odak Sitesi 6/11 Batıkent ANKARA ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, adresleri
meçhul olduğundan iş bu ilanı ilanın Mahkeme kararı yerine kaim olmak üzere davalılardan Şaban Altan, Selami Türk, Osman Coşkun’a ilanen tebliğ olunur. 04/08/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 411109) www.bik.gov.tr