13-6-2016-ALTINDAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ361161

0
137

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
ALTINDAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI EDİRNE VE İSTANBUL GEZİSİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/217595
1-İdarenin
a) Adresi:SAKARYA MAH. ULUCANLAR CAD. NO:63 ALTINDAĞ ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125070130 – 3125630713
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:2016 YILI 2610 KİŞİ İLE EDİRNE VE İSTANBUL GEZİSİ HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:EDİRNE – İSTANBUL
c) Süresi:İşe başlama tarihi 31.08.2016, işin bitiş tarihi 30.10.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Altındağ Belediye Başkanlığı A Blok 3.Kat İhale Toplantı Salonu Anafartalar Cad.No:177 Samanpazarı/ANKARA
b) Tarihi ve saati:11.07.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İhaleye teklif veren istekliler 2014 model ve üzeri şehirlerarası kullanıma haiz otobüsler kullanacaklardır. Yüklenici firma kendi otobüslerini kullanacaklar ise araç ruhsatlarının aslı yada noter tasdikli suretlerini, eğer yüklenici firma araçları kiralayacak ise kira sözleşmesinin aslı yada noter tasdikli suretleri ile kullanacakları araçların ruhsatlarının aslı yada noter tasdikli suretleri teklif dosyasının içerisinde  sunulacaktır.
2- İhaleye katılan istekliler teklif dosyasının içerisinde Ulaştırma Bakanlığın dan alınmış D2 veya B2  belgesinin  aslı yada noter tasdikli  suretini  sunacaklardır. İstekliler taşımacılığı başka bir firmaya yaptıracak ise  iki firma arasında yapılan taşımacılık sözleşmesi ve kendi D2 veya B2 belgesi yok ise taşımacılığı yapacak olan firmanın D2 veya B2  belgesini teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.
3- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan  A Grubu Seyahat Acenta  belgesinin aslı veya  noter tasdikli sureti teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.
4- Tursab üyelik  belgesi  ve gezilerde kullanılacak her otobüs için  Tursab’dan alınmış  2015  araç bandrollü   teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.
5-  Gezide yapılacak konaklamadaki otelin İstanbul ilçelerinden  Silivri, Çorlu, Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler veya Küçükçekmece’den herhangi birinde olacaktır. Otel 4 yada 5 yıldızlı olacaktır. Teklif dosyasının içerisinde otelin 4 veya 5 yıldızlı olduğuna dair belge veya yazı olacaktır. Gezilerin başından sonuna kadar  tek otel kullanılacak idare tarafından bir sıkıntı belirlenmediği sürece kesinlikle 2. bir otel kullanılmayacaktır. Otel ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşandığında İdare tarafından yüklenici firmadan otel değişikliği talep edilecek ve değişiklik yapılacaktır. Ayrıca otel odaları  1, 2 veya  en fazla 3  kişilik odalar olacaktır. Otel odalarında yataklar tek kişilik olacaktır. Eğer odalarda dabıl yatak var ise o yataklar tek kişilik yatak olarak kabul edilecektir. Üç kişilik odalarda  yatakları seyyar kullanılan yataklardan kesinlikle olmayacaktır.
6-  Yüklenici firma tarafından Edirne’de verilecek olan  sabah kahvaltısı ve öğle  yemeği iki otobüsle gidecek vatandaşlarımızın tamamı (90 kişi) yemeğe aynı anda hep birlikte girip, hep birlikte çıkacaktır. Restaurant buna göre ayarlanmalıdır. Edirne’de verilecek sabah kahvasının ve akşam yemeğinin hangi restaurant’ta verilecek ise iletişim bilgileri teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır. Sözkonusu yemekler kapalı alanlarda verilecektir.  İstanbul Merkezde verilecek akşam yemeği  1. sınıf restaurant’da verilecektir. Yemek verilecek olan restaurant’ın 1. sınıf restaurant olduğuna dair ruhsatın aslı yada noter tasdikli sureti teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.
7- Gezilere katılacak her grupta ilk yardım malzemeleri ve 1 hemşire bulundurulacaktır. Gezilere katılacak olan hemşirenin,  hemşirelik yapabileceğine dair okul diploması veya çalıştığı kurumdan hemşirelik yapabilir yazısının aslı yada noter tasdikli belgesi teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.
8-  Her  seferde (grupta)  firma yetkilisinden 1 kişi ile her otobüste 2 Şoför  ve bir servis elemanı (muavin)  olacaktır. Otobüslerde tek şoför ile geziye devam edildiği tespit edildiğinde sadece bir defa yazılı uyarılacaktır. İkinci bir uyarı kesinlikle yapılmayacak cezai işlem uygulanacaktır.  Ayrıca Yüklenici firma tarafından geziye katılacak olan otobüs şoförlerinin Nüfus Cüzdanı ile ehliyet belgelerinin aslı yada noter tasdikli suretleri teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır. Firma tarafından şoför değişikliği yapılması durumunda önceden kimlik ve ehliyet  bilgileri idareye sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhaleye teklif veren istekliler 2014 model ve üzeri şehirlerarası kullanıma haiz otobüsler kullanacaklardır. Yüklenici firma kendi otobüslerini kullanacaklar ise araç ruhsatlarının aslı yada noter tasdikli suretlerini, eğer yüklenici firma araçları kiralayacak ise kira sözleşmesinin aslı yada noter tasdikli suretleri ile kullanacakları araçların ruhsatlarının aslı yada noter tasdikli suretleri teklif dosyasının içerisinde  sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlardan alınmış olan ve bir sözleşmeye bağlı olan olarak gerçekleştirilmiş olan GEZİ hizmetleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. No:63 Ulucanlar/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altındağ Belediye Başkanlığı A Blok 3.Kat İhale Toplantı Salonu Anafartalar Cad.No:177 Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 361161) www.bik.gov.tr