KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT
EMRAH MAHALLESİNDE İMARIN 16646 ADA BİTİŞİĞİ
GÖKSEL SOKAK İLE ÇİÇEKLİ SOKAĞIN KESİŞTİĞİ YER
OLAN VE ABAY İBRAHİM KUNANBAY PARKI İÇİNDE
BULUNAN 2 KATLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASININ
KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1 – İlçemiz Emrah mahallesinde imarın 16646 ada bitişiği Göksel Sokak ile Çiçekli Sokağın kesiştiği yer olan ve Abay İbrahim Kunanbay Parkı içinde 12.20 m x 13.00 m = 158.60 m² lik 2 katlı Aile Sağlığı Merkezi binasının,sağlık hizmeti verilmesi amacıyla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2 – İhale 01 / 06 / 2016 Çarşamba Günü saat 15.50 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır
3 – Muhammen Bedel : İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli 850,00 TL/Ay dır.
4 – Geçici Teminat Bedeli : İhale konusu kiralama işinin Geçici teminat bedeli, 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 918,00 TL dir. ( 2886 sayılı D.İ.K.nun 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Temimat Mektupları cinsinden verilebilir.)
5- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
a. İhaleye iştirak dilekçesi.
b. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
c. İkametgah Belgesi.
d. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
e. İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’ndan aile hekimliği yaptığına dair resmi belge
f. Aile Hekimliği Sertifika Belgesi
g. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
h. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
ı. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
j. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
k. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
l.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
m.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
Belgeleri eksik ya da yanlış ibraz edenler ihaleye alınmayacak ve teklifte bulunmayacaktır.
6 – İhaleye Katılamayacak olanlar :
a – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b – Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar
7 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.
8 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
9 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 100,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA )
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 330917) www.bik.gov.tr