ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

4 mahalle 5 mevkiiden 195 öğrencinin 2 merkez İlkokul-Orta Okula (Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu , Kavaklı İlk-Ortaokulu Müdürlüklerine) 19/09/2016-09/06/2017 tarihleri arası 9 araçla 180 (Yüzseksen) gün taşıma işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/290887
1-İdarenin
a) Adresi : YENİ ZİRAAT MAHALLESİ ETLİK CAD 10 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3123413368-3123411085
c) Elektronik Posta Adresi: altindag06@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhaIe konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 195 öğrencinin 9 araçla 180 gün ücretsiz taşınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU İLE KAVAKLI İLK-ORTAOKULU
c) Süresi: İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YENİ ZİRAAT MAHALLESİ ETLİK CAD.NO:10 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 19.08.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, TAŞIMA İŞÎNDE KULLANILACAK 9 ARAÇ ‘C’ PLAKALI OLACAKTIR.İSTEKLİLER İHALE DOSYASINDA 5 ADET ÖZ MAL C PLAKALI ARACIN RUHSATLARI İLE 4 ADET KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ YAPILMIŞ ‘C PLAKALI ARAÇLARIN KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ İLE BERABER RUHSATLARININ ASLINI VEYA İDARECE ASLI GÖRÜLMÜŞ ÖRNEKLERİNİ İDAREYE SUNACAKTIR.9 ARACIN KOLTUK KAPASİTESİ TOPLAMDA 227 OLACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu İş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
M.E.B.’NA BAĞLI RESMÎ VEYA ÖZEL İLKÖĞRETİM YA DA ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA TEK BİR. SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI İŞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP ÜZERİNDEN VEYA ALTINDAĞ İLÇE MEM DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. O.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

13. Diğer hususlar:
İhale Kanununun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinden bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 409963) www.bik.gov.tr