12-4-2016-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 303209

0
106

TÜMG.D.KARA BELEN KIŞLASI VE P.ALB.M.MUZAFFER
BÜKÜLMEZ KIŞLASI 2002-YEM-BET-010, 2002-YEM-
BET-008 VE 2007-YEM-SET-002 ALBÜM NUMARALI
BİNALARİN BULAŞIKHANE, YEMEKHANE ZEMİN VE
DUVAR TADİLATLARI YAPIM
ÖZEL KUV.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL
KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

TÜMG.D. KARA BELEN KIŞLASI VE P.ALB.M.MUZAFFER BÜKÜLMEZ KIŞLASI 2002-YEM-BET-010, 2002-YEM-BET-008 VE 2007-YEM-BET-002 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN BULAŞIKHANE, YEMEKHANE ZEMİN VE DUVAR TADİLATLARI YAPIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2016/87047
1- İdarenin
a) Adresi : OGULBEY – 06838 OĞULBEY GÖLBAŞI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126152210-3126152122
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhaie konusu yapım İşinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: TÜMG.O.KARABELEN KIŞLASI VE P.ALB.M.MUZAFFER BÜKÜLMEZ KIŞLASI 2002-YEM-BET-010, 2002-YEM-BET-008 VE 2007-YEM-BET-002 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN BULAŞIKHANE, YEMEKHANE ZEMİN VE DUVAR TADİLATLARI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idarî şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Tümg.D.KARABELEN Kışlası Gölbaşı/ANKARA, P.Alb.M.Muzaffer BÜKÜLMEZ Kışlası Etimesgut/ANKARA
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 19.04.2016 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından. İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu İş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B-lll GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIKTIR
5. Ekonomik,açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY {Türk Lirası) karşılığı ihale Doküman Bedelinin Gölbaşı Mal Müdürlüğüne yatırılmasını müteakip makbuz ile Öz.Kuv.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığından alınacaktır. (Satış Esnasında isteklilerin EKAP’a kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 303209) www.bik.gov.tr