AKARYAKIT
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE
DENETİM STANDARTLARI KURUMU

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/474326
1-İdarenin
a) Adresi:Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:4 06460 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122535555 – 3122535547
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:15 Adet Araç için 29.000 Litre Motorin (Diğer) 1 Adet Jeneratör için 1.000 Litre Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:1- Yüklenici firmanın göstereceği Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Söğütözü Mah.2177. Sk. No:4 Çankaya/ ANKARA adresine en fazla 20 kilometre mesafede bulunan akaryakıt istasyonlarından Teknik Şartnamede belirtilen şekilde partiler halinde akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir 2- Kurumumuz taşıtlarının İl dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenici firmanın bağlı olduğu ana dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından ATC marifetiyle partiler halinde akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. 3- Jeneratör için alınacak yakıt İdarenin ihtiyacına binaen siparişe müteakip partiler halinde yapılacaktır. Dolum sonunda İdarece görevlendirilen personelle birlikte gerekli bilgileri içeren makbuz düzenlenecektir.
c) Teslim tarihleri:01.01.2017 tarihinde işe başlanacak ve 31.12.2017 tarihine kadar İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet araçları için yüklenicinin OYAS’a sahip olan istasyonlarında, hizmet binasında bulunan Jeneratör için ise tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere (Yükleme,boşaltma,nakliye vb.) idarenin talep ettiği zamanlarda teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Söğütözü Mahallesi 2177. Sk. No: 4 Çankaya/ANKARA Kat:3 Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:24.11.2016 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihi itibarine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryatı ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,
3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
Belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İdari ve Mali İşler Müdürlüğü 3. Kat 305 numaralı oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Söğütözü Mahallesi 2177. Sk. No: 4 Çankaya/ANKARA Kat:3 305 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-478002) www.bik.gov.tr