ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
DEMETEVLERAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2017 Yılı 12 Aylık Elektrik Piyasasından Tek Terimli Elektrik Enerjisi Alımı İşidir alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/481521
1- İdarenin
a) Adresi : Özevler Mah. 320.Sok. No:11 DEMETEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123358200 3123358276
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Demetevler Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2017 yılı için 12 Aylık 400.000 kWh Tek Terimli Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Demetevler Fatma Üçer Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ÖzevlerMah. 320.Sok. No:11 DEMETEVLER YENİMAHALLE/ ANKARA
c) Teslim tarihi : 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sürekli
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Demetevler Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Özevler Mah.320.Sok. No:11 DEMETEVLER YENİMAHALLE/ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 28.11.2016 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Teklif verecek isteklilerin, T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan
Elektrik Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansından birini ihale dosyasında sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstekliler, Yenimahalle Mal Müdürlüğüne yatıracakları şartname bedeline ait makbuz karşılığında Demetevler Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Özevler Mah. 320.Sok.
No:11 Demetevler YENİMAHALLE / ANKARA adresinden ihale dokümanını temin edebilirler. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Demetevler Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Özevler Mah. 320.Sok. No:11 DEMETEVLER YENİMAHALLE / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem kalemleri
için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 477766) www.bik.gov.tr