12-11-2015- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU(178684)

0
159

HASTANEMİZ 2016 YILI İHTİYACI OLAN MEDİKAL GAZ TEMİNİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/153858
1-İdarenin
a) Adresi:GAZİ MAHALLESİ SİLAHTAR CADDESİ No:2 06630 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122126666 – 3122126507
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:MEDİKAL OKSİJEN 50.000 METREKÜP PROTOKSİT D’AZOT NARKOZ 800 KİLOGRAM SIVI AZOT GAZI 500 KİLOGRAM KARBONDİOKSİT GAZI 300 KİLOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:HASTANEMİZ MERKEZİ VAKUM SİSTEMİ DEPOSU
c) Teslim tarihi:Yüklenici Medikal Gazları Sözleşme imzalandıktan sonra Ünitemizce ihtiyaç hasıl oldukça peyder pey verilecek telefon/fax/ yazılı siparişe müteakip 24 saat içerisinde Teknik şartnamedeki hususlar göz önüne alınarak Üniteye teslim etmekle yükümlüdür.Medikal gazların ve tüplerin ikmali yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak idarenin talebi üzerine yüklenici firma,hafta içi,hafta sonu günlerine ek olarak resmi ve bayram tatil günlerinde de teslimat yapacaktır.Yüklenici firma üzerine ihale edilen her kalemin Teknik Şartnamesinde belirtilen ve her sevkiyatta sunulması istenilen belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:GAZİ MAHALLESİ SILAHTAR CADDESİ No:2 06630 BEŞEVLER – YENİMAHALLE / ANKARA
b) Tarihi ve saati:26.11.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A- Medikal Oksijen (tank ve tüp için) ve Protoksit D. Azot (Narkoz) Gazı için:
a-) İstekli firma üretici ise;
Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılılık Genel Müdürlüğü’nün 2006/70 sayılı genelge ve 30 Mayıs 2011 tarih ve 44863 sayılı yazılarına uygun izin belgeleri ile mesul müdürlük belgesi.
b-) İstekli Firma Dolum bayisi ise;
1-Bayisi olduğu üreticiye ait Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılılık Genel Müdürlüğü’nün 2006/70 sayılı genelge ve 30 Mayıs 2011 tarih ve 44863 sayılı yazılarına uygun izin belgeleri ile mesul müdürlük belgesi.
2-Kendisine ait Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılılık Genel Müdürlüğü’nün 2006/70 sayılı genelge ve 30 Mayıs 2011 tarih ve 44863 sayılı yazılarına uygun izin belgeleri ile mesul müdürlük belgesi.
3- Bayisi olduğu üretici tarafından verilmiş, yetkili bayilik belgesi,
c-) İstekli firma Dağıtım Bayisi ise;
1-Bayisi olduğu firma üretici ise: Üreticiye ait Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılılık Genel Müdürlüğü’nün 2006/70 sayılı genelge ve 30 Mayıs 2011 tarih ve 44863 sayılı yazılarına uygun izin belgeleri ile mesul müdürlük belgesi.
2-Bayisi olduğu firma dolum bayisi ise: Dolum bayisinin Üreticisine ve kendisine (dolum firmasına) ait Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılılık Genel Müdürlüğü’nün 2006/70 sayılı genelge ve 30 Mayıs 2011 tarih ve 44863 sayılı yazılarına uygun izin belgeleri ile mesul müdürlük belgesi.
3- Kendisine ait Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılılık Genel Müdürlüğü’nün 2006/70 sayılı genelge ve 30 Mayıs 2011 tarih ve 44863 sayılı yazılarına uygun izin belgeleri ile mesul müdürlük belgesi.
4- Bayisi olduğu üretici ve/ veya dolum firması tarafından verilmiş, yetkili bayilik belgesi,
B-İhale listesinde yer alan diğer gazlar (Karbondioksit gazı, %20 Etilen Oksit + % 80 Karbondioksit gazı karışımı (EO 20), Azot gazı (basınçlı gaz tüpleri içinde) Sıvı Azot Gazı (Nitrojen),Yüksek Saflıkta Argon Gazı için:
a-) İstekli firma üretici ise;
1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan verilen sanayi sicil belgesi,
2- Kapasite raporu,
b-) İstekli Yetkili bayi ise;
Bayisi olduğu üreticiye ait ,
1- Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite raporunu,
2- Bayiliğini Yaptığı Üretici Firma tarafından verilmiş yetkili bayilik belgesini,
Yukarıda istenen belgeler İsteklilerce teklifleri ile birlikte ibraz edileceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ/SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.