12-11-2015-JANDARMA TED. MRKZ. K.LIĞI GÜVERCİNLİK/ANKARA)-(BASIN 178501)

0
275

KAHVALTILIK GIDA MADDESİ 3 KALEM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/139816
1- idarenin
a) Adresi : ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YOLU CARREFOURSA
ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI) 06377 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
b} Telefon ve faks numarası : 312-5105660/5661/5663 – 312-2670567
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ (varsa)
2- ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM KAHVALTILIK GIDA MADDESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,
b) Teslim yeri : 15 NU.LI TŞNR. MAL SYM.LIĞI YİYECEK DEPOSU GÜVERCİNLİK / ANKARA
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN: 1’İNCİ KALEM İKİ EŞİT TAKSİT HALİNDE 1’İNCİ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 10(ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE. 2’NCİ TAKSİT İSE SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 170(YÜZYETMİŞ)- 180(YÜZSEKSEN) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE 2 NCİ KALEM; DÖRT EŞİT TAKSİT HALİNDE; 1 İNCİ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 10(ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE. 2 NCİ TAKSİT İSE SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 60(ALTMIŞ). 70(YETMİŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE . 3 ÜNCÜ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 120(YÜZYİRMİ)- 130 (YÜZOTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE. 4 ÜNCÜ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 180(YÜZSEKSEN)- 190 (YÜZDOKSAN) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE 3 ÜNCÜ KALEM: ÜÇ EŞİT TAKSİT HALİNDE; 1 İNCİ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 10(ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 2 NCİ TAKSİT İSE SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 90(DOKSAN)- 100(YÜZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE . 3 ÜNCÜ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 170(YÜZYETMİŞ). 180 (YÜZSEKSEN) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE. TESLİM EDİLECEKTİR. 10.3.1.2. BİRDEN FAZLA KALEM/KALEMİN BİR FİRMAYA İHALE EDİLEREK TEK SÖZLEŞME İMZALANMASI DURUMUNDA; İŞİN SÜRESİ İÇERİSİNDE KALMAK KAYDIYLA HER 1 (BİR) KALEM/KALEMLERE AİT TAKSİTLER AYRI AYRI TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ KALEMLERE AİT TAKSİTLERİN TAMAMI DEFATEN TESLİM EDİLEBİLECEKTİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK /ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.12.2015 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen bölgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihînin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirienen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TED MRK. K.LIĞI-GÜVERCİNLİK /ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 1.1.e İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir,
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’nden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden İtibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Reklam