11-8-2016-İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE 408511

0
102

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ
İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan (Vakıf kültür varlığı) taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde mevcut imar fonksiyonuna uygun olarak Restorasyonu-Onarımı yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.
İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;
İl’i İstanbul İlçesi Beyoğlu
Mahallesi Hüseyin Ağa Cadde-Sk.-Mevkii Halas Sok.
Ada 341 Parsel 8
Yüzölçümü 41,00 m2 Hisse Miktarı Tam
Cinsi Ev Vakfı Ahmet Ağa

İhaleye Konu İş’in;
Adı-Niteliği İstanbul-Beyoğlu İlçesi, 341 Ada, 8 Parsel, (Ev) 25 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi
Mevcut İmar DurumuFonksiyonu
SKT
İhale Yöntemi Açık Teklif (Yönetmelik 24/1-a maddesi)
Süresi 25 Yıl (Restorasyon-Onarım: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlatılacaktır. Ancak yer teslim tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçemeyecek olup, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemeleri sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılacaktır.
Asgari Aylık Kira Bedeli 1. Yıl Aylık: 2.500,00.- TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) + (İhale artış miktarı)
2. ve 3. Yıllar; Her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.
4. Yıl Aylık; 6.000,00.-TL (AltıbinTürkLirası) + (İhale Artış miktarı),
5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (25. yılın sonu) kadar her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.
Muhammen Bedeli
(Proje ve Uygulama Bedeli) 702.900,00 TL
Geçici Teminat Miktarı 21.087,00-TL
İhale Dökümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
(Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) e-mail :[email protected]
İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
İhale Doküman Bedeli 100,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
İhale Tarih ve Saati 05.09.2016 – 10:30

İhaleye Katılabilmek İçin ;
I-) Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Numaralı Alındı Karşılığı Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.
I.1) Başvuru mektubu; (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,
I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
I.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
I.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
I.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
I.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
I.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,
I.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
I.6) İş Deneyim Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya (2863 Sayılı Yasa 6. Maddesinde belirtilen) benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim (İlgili koruma kurulu kararı ile birlikte) belgesi veya belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,
I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
I.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,
I.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ve/veya serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,
I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)
I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)
I.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,
I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,
I.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,
II-) Ortak girişim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.
III-) İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.
IV-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
V-) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.
VI-) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VII-) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
VIII-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
IX-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
X-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 408511) www.bik.gov.tr