1- Belediyemizin tahsis, yetki ve tasarrufunun bulunduğu ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlara 10 yıl süre ile kiralanması ve bu alanlara reklam mecraları olarak çift yüzlü raket (150 adet), çift yüzlü megalight (20 adet) ve billboardların (250 adet) konulması ve pazarlama faaliyetlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
2- Aylık Muhammen kira bedeli 30.000,00 TL + KDV
3- Geçici Teminat Bedeli 108.000,00 TL
4- İhale 21.04.2016 Perşembe günü saat 10:30’da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı Eyüp Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın
alınabilir.
6- İhale Saatine Kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilecektir.
7- Müracaatlar en geç ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
8- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1 Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)
2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)
3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi.
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
4. İmza Sirkülerini Vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
6. Eyüp Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
8. Ortak girişim beyannamesi
İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 296333) www.bik.gov.tr