11-4-2016-T.C. ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-298620

0
167

ESAS NO: 2016/148
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, Boyalı Mevkii
407 parseldeki davalılara ait 1113,43 m2’lik hisse
MEVKİİ : Boyalı
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 407
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 11400 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma EROL, Necdet ÇETİN, Müyesser ÇETİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI  : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – ANKARA
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : Ankara Vakıflar Bankası Adliye Şubesi
İDARİ YARGIDA
DAVA AÇMA SÜRESİ : Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabilir.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün
29/05/2014 tarih ve 11-243 sayılı kararı ile malikler Fatma Erol, Necdet Çetin, Müyesser Çetin’e ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 407 parsel sayılı taşınmazdaki davalılara ait 1113,43 m2’lik hisse olan taşınmazın kamulaştırılması.
Tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği konuya ve taşınmazın değerine ilişkin savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ihtar olunur.