11-2-2016-GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI(246187)

0
168

40 Hp Dıştan Takma Motor alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/4823
1- İdarenin
a) Adresi : OGULBEY – 06838 OĞULBEY GÖLBAŞI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126152210 – 3126152122
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 (Bir) Kalem 20 (Yirmi) Adet 40 Hp Dıştan Takma Motor Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Özel Kuvvetler Komutanlığı Kh.Des.Grp.K.lığı Eğt.Mrk.Hiz.Brl.K.lığı Güllük/Bodrum/Muğla
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 180 (Yüzseksen) gün içinde Öz. Kuv. K.lığı Kh.Des.Grp.K.lığı Eğt.Mrk.Hiz.Brl.K.lığı Güllük / Bodrum / Muğla’ya tek seferde teslim edilecektir. Mal muayenesi Öz. Kuv. K.lığı Kh.Des.Grp.K.lığı Eğt.Mrk.Hiz.Brl.K.lığı Güllük / Bodrum / Muğla’da yapılacaktır. 10.3.1.1. Yüklenici malların tamamını teslim süresi içinde tek parti halinde teslim edecektir. 10.3.1.2. İşe başlamak için ayrıca bir tebligat yapılmayacak olup sözleşmenin imzalanması tebligat yerine geçecektir. Teslimatın son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelirse müteakip ilk iş gününde teslimat yapılabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmayacaktır. 10.3.1.3. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı, ilgili birliğe teslim ettiği tarihten, muayene raporunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süredir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Özel Kuvvetler Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gölbaşı / Ankara
b) Tarihi ve saati : 08.03.2016 -10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 11 TRY (Türk Lirası) karşılığı Özel Kuvvetler Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gölbaşı / Ankara (İhale dokümanı, doküman bedelinin Gölbaşı Mal Müdürlüğüne yatırılmasını müteakip makbuz ile İhale Komisyon Başkanlığından alınacaktır. Satış esnasında isteklilerin EKAP’a kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gölbaşı / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.