1 (BİR) ADET BASKI MAKİNASI
11 NCİ İKMAL MERKEZİ K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI
VE MÜSTEŞARLIK

1 (BİR) ADET BASKI MAKİNASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/539499
1-İdarenin
a) Adresi:SEHİT ÜSTEGMEN HASAN ŞAHAN KIŞLASI 11’INCI ANA IKMAL MERKEZI KOMUTANLIGI 06930 YENİKENT SİNCAN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122773456 – 3122775568
c) Elektronik Posta Adresi:11.ikmal.merkezi@windowslive.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:1 (BİR ) ADET BASKI MAKİNASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:45’İNCİ BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ETİMESGUT / ANKARA
c) Teslim tarihi:
Malzeme; sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30(otuz) takvim günü içinde defaten malzeme teslim yerine teslim edilecektir. Yüklenici tarafından yapılacak erken teslim idare tarafından kabul edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ŞEHİT ÜTĞM.HASAN SAHAN KIŞLASI 11’İNCİ ANA İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI 1 NU’LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 06930 YENİKENT /ANKARA
b) Tarihi ve saati:03.01.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı ŞEHİT ÜTĞM.HASAN SAHAN KIŞLASI 11’İNCİ ANA İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI 1 NU’LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 06930 YENİKENT /ANKARAadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞEHİT ÜTĞM.HASAN SAHAN KIŞLASI 11’İNCİ ANA İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI 1 NU’LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 06930 YENİKENT /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
KASIM 2016 TARİHLİ 5ABMK-C-09 NU’LI BASKI MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 505635) www.bik.gov.tr