ANKARA 14. İŞ MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2012/1351 Esas KARAR NO : 2016/520
Davacı Elif Şahin vekili tarafından davalı Müjde Gül Vural, Murat Vural. Mustafa Aslan v.s aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
ADRESİ MEÇHUL DAVALILAR Müjde Gül Vural, Murat Vural. Mustafa Aslan vs aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda Müjde Gül Vural. Murat Vural, Mustafa Aslan yokluğunda verilen karar aşağıda belirtilmiştir.
HÜKÜM;Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1 )-Davacının davasının REDDİNE,
2) -Alınması gereken 29,20-TL harçtan peşin alınan 21,15-TL harcın mahsubu ile bakiye 8.05-TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına.
3) -Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
4) -Davalı SGK tarafından yapılan 26,80-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı SGK’ya verilmesine,
5) -Davalı SGK kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre tespit ve takdir olunan 1.800-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya SGK vekiline verilmesine,
6) -Taraflarca yatırılıp kullanılmayan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine.
Dair taraf vekillerine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 8 günlük süre içerisinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış yerilen karar ve davetiyesi tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.29/11/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 505628) www.bik.gov.tr