11-1-2016-İLAN T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN(220955)

0
110

ESAS NO : 2015/403
DAVALI : MUSTAFA ÖZER Pınarbaşı Mahallesi Meral Sokak No:23/2 Sincan/ ANKARA
Davacı tarafından aleyhinize açılan İstirdat davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön inceleme duruşma günü 01/03/2016 günü saat 09,45 ‘de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.