11.02.2015 – ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

0
2153

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki “C” plaka sayısının, 2015/05 sayılı UKOME Kararı doğrultusunda 400 adet artırılarak dağıtımının yapılması ihalesi.
1. İdarenin:
a) Adresi: Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA
b) Telefon numarası: (312) 507 1103 Faks numarası: (312) 507 12 01
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected], [email protected] ve ulaş[email protected]
2. İhale Konusu:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisindeki “C Plaka” sayısının 400 Adet artırılarak dağıtılması İhalesi”.
3. İhalenin;
İhale İçin Müracaat Süresi: 16.02.2015 saat 09.00’da başlar – 06.03.2015 saat 17.00’de biter.
İhale İçin Müracaat Yeri : EGO Ulaşım Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 A Blok 1. Kat Yenimahalle/Ankara
İhaleye Katılım Hakkı Elde Edemeyenlerin İlan Tarihi: 20.03.2015 Saat 10.00
İhale için geçici teminat yatırma süresi: 23.03.2015 günü Saat: 10.00 ile 02.04.2015 günü Saat 12.00 arası
İhale İçin Teklif Verme Tarihi: 02.04.2015 Saat 08.00-13.30 arası
İhale Tarihi: 02.04.2015 günü Saat: 1330
İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Kapalı Spor Salonu (Gençlik Parkı Karşısı) Uf us/ANKARA
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:
a) Gerçek Kişiler İçin:
1- UKOME Karar Tarihi olan 2015/05 sayılı 05/02/2015 tarihinden önce şoför esnaflığını seçmiş olduğunu ve fiili olarak icra ettiğini belirtir “Oda Kayıt Belgesi” aslı,
2- 05/02/2015 tarihinden önce yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğini belirtir, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince son altı ay içinde düzenlenmiş, “Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi” asli,
3- Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları, içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus İdarelerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,
4- Muhtarlıklardan veya Nüfus İdarelerinden alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti”,
5- 28.08.2007 Tarih ve 26627 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliği’nin 8/1-c maddesindeki suçlardan ve ayrıca kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmadıklarını ve sabıka kaydının bulunmadığını gösteren “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı
6- ” Sürücü Belgesi”nin Noter veya İdarece (Emniyet) “Aslı Gibidir” onaylı fotokopi veya suret.
b) Tüzel Kişiler İçin:
1- 05/02/2015 tarihinden önce şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunu ve bu faaliyeti sürdürdüğünü belirten “Ankara Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,
2- 05/02/2015 tarihinden önce kaydının bulunduğunu gösteren “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,”
3- Şirketin adresinin Ankara’ Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde olduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğini belgelendiren “Şirket Ana Sözleşmesi” veya “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” veya “Ticaret Odası İkametgah Belgesi” fotokopisi,
-Şirket Ortakları veya temsilde yetkilinin;
4- Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğünden
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,
5- Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti”,
6- 28.08.2007 Tarih ve 26627 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 8/1-c maddesindeki suçlardan ve ayrıca kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmadıklarını ve sabıka kaydının bulunmadığını gösteren “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı
7- Şirketin İmza sirküleri ve “Vergi Levhası” fotokopisi.
c) Başvuru Dilekçesi ekinde naylon telli dosya içinde yukarıda sayılan gerekli belgeler bulundurulur.
5. İhale Kuralları:
1. İhale “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
2. İhale için “C Plaka” serbest piyasa bedeli 580.000.00 (Beşyüzseksenbin) Türk Lirası, ihaleye çıkış bedeli 464.000.00-TL (Dörtyüzatmışdörtbin) Türk Lirası (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.
3. Belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkını elde edemeyip ihaleye katılamayacak olanlar belirlenerek hazırlanan liste 20.03.2015’den itibaren 02.04.2015 günü saat 13.30’a kadar EGO Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulacaktır.
4. Belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkı elde edenler ihaleye çıkış bedelinin 1/5 ini (92.800.00-TL) EGO Muhasebe Başveznesine yatırdıktan sonra tahsilat makbuzu ve imzalı teklif mektubu bir zarfa konularak, ihalenin yapılacağı 02.04.2015 Perşembe günü saat: 08.00 ile 13.30 arasında ihale yerinde Ulaşım Koordinasyon Merkezine teslim edilecektir.
5. İhaleye katılma şartlarını sağlayanların teklif zarfları kendisi veya noter kanalıyla vekil olarak tayin edilmiş bir kişi tarafından elden verilecektir.
6. “Kapalı Teklif Zarflan” İhalenin yapılacağı 02/04/2015 Perşembe günü saat 13.30’da UKOME Genel Kurulu ve Noter huzurunda açılacak ve en yüksek bedel üzerinden sıralama yapılacaktır.
7. İhaleye katılanlar arasında en düşük teklifi verenlerin birden fazla olması durumunda 400 kişinin belirlenmesi amacıyla eşit ücret teklif edenler arasında Noter huzurunda kura çekilecektir.
8. İhale sonucunda “C Plaka” alma hakkını elde edenler EGO Genel Müdürlüğü resmi İnternet sitesinde ve ilan panolarında duyurulacaktır.
9. “C Plaka” alma hakkını elde edenler, EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bildirilecektir.
10. “C Plakası” almaya hak kazananların teklif zarflarında yer alan bedellerinin tamamı ile Katma Değer ve Damga Vergisi bedeli; ihale sonucunun açıklanmasını takiben 90 gün içerisinde, EGO Genel Müdürlüğü Muhasebe Baş Veznesine yatırılacaktır. Söz konusu bedellerin 90 gün içinde tamamının yatırılmaması durumunda daha önce yatırılmış olan 1/5 teminatın iade edilmeyerek “C” plaka alma hakkı iptal edilecektir.
11. İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecektir.
12. İhale bedeli ve vergiler EGO Muhasebe Başveznesine yatırıldıktan ve buna ilişkin alınan tahsilat makbuzu veya fatura EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim edildikten sonra 10 gün içinde EGO Ulaşım Dairesi Başkanlığınca “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir.
13. “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” alımını takiben 90 gün içerisinde “C Plaka” ile ilgili yapılması gereken bütün tescil işlemlerinin; Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü İl Trafik Tescil Şubelerinde yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde “C Plakası” ile ilgili gerekli tescil işlemlerini yaptırmayıp, plakayı araca tescil ettirmeyenlerin “C Plaka” alma hakları iptal edilerek ve yatırılmış olan ihale bedeli kişiye iade edilmeyecektir.
14. İhale sonucu “C Plakalı” Araç sahibi olan kişinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi halinde aldığı “C Plaka”sı UKOME Genel Kurulunca iptal edilerek, ayrıca yalan beyanına ilişkin işlem yapılmak üzere adli mercilere bildirilecektir.