10-8-2016-ÇANKAYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER-(Basın-406977)

0
93

5 KALEM YANGIN TÜPÜ DOLUMU VE 5 KALEM YANGIN TÜPÜ
ÇANKAYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5 kalem yangın tüpü dolumu ve 5 kalem yangın tüpü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/305881
1-İdarenin
a) Adresi:ZİYA GÖKALP CAD. NO:11 B2 BLOK KAT:3 06000 KIZILAY ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124588900 – 3124336627
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:5 KALEM YANGIN TÜPÜ DOLUMU VE 5 KALEM YANGIN TÜPÜ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ÇANKAYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi:ALIMI VE DOLUMU YAPILAN TÜPLER İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇERİSİNDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:11 B2 BLOK KAT:3 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati:17.08.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN İLGİLİ MAL VE MALZEMELER İÇİN TSE VE DENGİ BELGELER:
KALİTE BELGESİ,BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUM VE BAKIM YETERLİLİK BELGESİ
GARANTİ BELGESİ, UYGUNLUK BELGESİ, MARKA TESCİL BELGESİ
YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN MEVZUATA GÖRE DENGİ OLAN BELGELER (CE GİBİ) DE SUNULABİLECEKTİR
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı ZİYA GÖKALP CAD. NO:11 B2 BLOK KAT 3 KIZILAY/ÇANKAYA-ANKARA DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:11 B2 BLOK KAT:3 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-406977) www.bik.gov.tr