10-6-2016-ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 357706

0
219

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
Kiraya verilecek yerlerin yıllık tahmini kira bedeli, geçici teminat tutarı, kira süresi, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Kiralık yerleri Kullanım Amacı: Yıllık Tah Kira Bedeli Geçici Teminat Kira süresi İhale Tarihi İhale Saati
1- Ahi Mesut Mah. 46151-46152 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 29.400,00.-TL 882,00.-TL 3 YIL 21.06.2016 14 : 00
2- Altay Mah. 45889 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 18.660,00.-TL 559,80.-TL 3 YIL 21.06.2016 14 : 10
3- Oğuzlar Mah. 18156-18157 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 18.300,00.-TL 549,00.-TL 3 YIL 21.06.2016 14 : 20
4- Tunahan Mah. 46494-46498 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 18.420,00.-TL 552,60.-TL 3 YIL 21.06.2016 14 : 30
5- Altay Mah. 17504-17505 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 23.520,00.-TL 705,60.-TL 3 YIL 21.06.2016 14 : 40

1-İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 21.06.2016 tarihinde yapılacaktır.
2-İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası-Encümen toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye çıkarılan yere ait şartname çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye katılacak istekliler; Geçici teminatlarını en geç ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak ödeyebileceği gibi, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bankaların verecekleri limit içi süresiz teminat mektupları ya da Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz Tahvillerden herhangi birini teminat olarak verilebilir.
5-İhaleye katılacak Tüzel kişilerin; noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve şirket yetkililerinin son altı ayı içeren adli sicil kaydı, tebligat adres beyanları ve oda sicil kayıt belgesini ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
6-İhaleye katılacak Gerçek kişilerin ikametgâhlarını kanıtlayıcı belge, T.C. Kimlik numarasını gösterir belgelerini ve Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış, son altı ayı içeren arşiv kayıtlı adli sicil kaydını ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin; geçici teminatı yatırdığına dair makbuz, Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanlarını ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
8-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLANEN DUYURULUR

(BASIN 10) www.bik.gov.tr