10-6-2016-75.YIL HUZUREVİ 357651

0
138

TEMİZLİK MALZEMELERİ MAL ALIMI
75.YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ

Temizlik Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/208426
1-İdarenin
a) Adresi:Ehlibeyt Mah.Cevizlidere Cd.No:4 Balgat Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122895000 – 3122895747
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Tesisimizin ihtiyacı olan 42(kırk iki) kalem temizlik malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA
c) Teslim tarihi:Teslimat, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden ilk resmi çalışma gününden başlayarak 15 (onbeş) gün içerisinde, İdarenin Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat/Çankaya/ANKARA adresindeki depolarına yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA
b) Tarihi ve saati:19.07.2016 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS/TSE/TSEK belgeleri istenen ürünler:
1-Bulaşık makinesi deterjanı: TSE K 22
2-Bulaşık makinesi parlatıcısı: TS 13410
5-Çamaşır ana yıkama maddesi: TS 5155
7-Çamaşır oksijen bazlı toz ağartıcı: TSE K 24
10-Çamaşır yağ çözücü: TSE K 21
11-Çamaşır yumuşatıcısı: TS 13274
17-Çöp poşeti (büyük): TS EN 13592+A1
18-Çöp poşeti (küçük): TS EN 13592+A1
19-Elde yıkama bulaşık deterjanı: TS 518
21-Genel temizlik maddesi: TS 12039
23-Kağıt havlu dispensır: TSE 11668
25-Kir ve cila sökücü: TSE/TSEK
33-Peçete dispensır: TSE 12439
34-Peçete servis: TSE 12439
41-Tuvalet kağıdı: TS 12385
42-Yüzey yağ çözücü: TS 13396
*İstenilen tüm belgelerin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
*Sağlık Bakanlığı ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen Bildirim Belgesi olacak ürünler:
1-Bulaşık makinesi deterjanı
2-Bulaşık makinesi parlatıcısı
4-Çamaşır ağır kir, yağ ve kan çözücü
5-Çamaşır ana yıkama maddesi
7-Çamaşır oksijen bazlı toz ağartıcı
10-Çamaşır yağ çözücü
11-Çamaşır yumuşatıcısı
19-Elde yıkama bulaşık deterjanı
21-Genel temizlik maddesi
22-Hava şartlandırıcısı (oda makinesi kokusu)
25-Kir ve cila sökücü
42-Yüzey yağ çözücü
*Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Ruhsatnamesine dayanılarak Biyosidal ürün ruhsatı istenen ürünler:
9-Çamaşır suyu
26-Klozet pisuvar temizlik maddesi
*Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili bölümünden alınmış gıda ile temasında sakınca olmadığına dair üretim izin belgesi olacak ürünler:
35-Streç film
*İstenilen tüm belgelerin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 357651) www.bik.gov.tr