10-12-2015-SAĞLIK BAKANLIĞI(200286)

0
87

2016 MALİ YILI İÇİN 3 (ÜÇ) ADET SUNUCU (SERVER) ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/169998
1-İdarenin
a) Adresi:ETLİK YENİ ETLİK CADDESİ OSMANLI İŞ MERKEZİ 103/2 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123253636 – 3123233967
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:3 (ÜÇ) ADET SUNUCU (SERVER) ALIMI İŞİ 1- 1(BİR) ADET DATA SERVER 2- 1 (BİR) ADET PACS SERVER 3- 1 (BİR) ADET DOMAİN SERVER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Yeni Etlik Cad 103/2 Etlik-Keçiören/ANKARA adresindeki Osmanlı İş Hanının B-1 katında Bulunan SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Keçiören Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğinin Bilgi İşlem Birimine Montesi
c) Teslim tarihleri:11.01. 2016-27.01.2016 tarihleri içerisinde monte edilip işletmeye alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Yeni Etlik Cad 103/2 Etlik-Keçiören/ANKARA adresindeki Osmanlı İş Hanının B-1 katında Bulunan SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Keçiören Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğinin Satın alma Birimi
b) Tarihi ve saati:23.12.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-Yetkili Satıcı ise .Yetkili satıcı olduğuna dair belge
2-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi sicil belgesi
3-İmalatçı ise İmalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler
4- Meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen  Kapasite Raporu
5- Aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
6-Adaylar veya istekliler adına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün belgesi
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihazın Merkezimize teslimi montajı ve işletmeye alınması firmaca ek ücret talep edilmeden yapılacaktır. Satış sonrası üç yıl içinde yapılacak servis ve bakımlar- onarımlar  ücretsiz yapılacak, cihazın bir yıl içinde birden fazla arızalanması durumunda firma tarafından arızayı takiben en geç iki gün içinde yenisi ile değiştirilecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sanayi bakanlığı , Yetkili satıcı belgesi
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Cihazın orjinal Kataloğu ve türkçe açıklamalı Kılavuzu firmaca sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yeni Etlik Cad 103/2 Etlik-Keçiören/ANKARA adresindeki Osmanlı İş Hanının B-1 katında Bulunan SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Keçiören Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğinin Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Etlik Cad 103/2 Etlik-Keçiören/ANKARA adresindeki Osmanlı İş Hanının B-1 katında Bulunan SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Keçiören Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğinin Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.