T.C.
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi
Gayrimenkul Satış İlanı

Dosya No: 2015/24 SATIŞ
Kurumumuzca bir borçtan dolayı haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Açık arttırma, Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde yapılacaktır.
1-Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Ve Konumu:İli/İlçesi/Mah/Ada No/Parsel No/Cilt/Sayfa No/Cinsi:
Ankara / Sincan / Maraşal Çakmak/13 /25/26 /2559 / Mesken
2-İmar Durumu Ve Vasıfları: Satışı yapılacak gayrimenkul; Ankara İli, Sincan İlçesi, Maraşal Çakmak Mahallesi şehiryolu mevkii,13 ada 25 parselde,ankara caddesi üzerinden girişli ve 103/21 kapı numaralı mesken olup;06.05.1992 tarih,137/14 sayılı yapı ruhsatı-12.11.1994 tarih,290/23 sayılı yapı kullanma izin belgesi mevcut olup,12.03.1992 onay tarihli kat irtifakına esas mimari projesi mevcuttur.Brüt 110 m2 olup,net 98 m2 dir.Binada 4 adet dükkan nitelikli ve 28 adet konut nitelikli olmak üzere toplam 32 adet bağımsız bölüm mevcuttur.Maraşal Çakmak Mahallesi,Sincan İlçesinin konut amaçlı olarak yapılan eski mahallelerinden bir tanesidir.Bu mahallede yeni yapılaşma çok az olup,binalar genellikle 4-5 katlıdır.Bölge orta ve alt gelir grubu tarafından tercih edilmektedir.Ulaşım,Sincan Belediyesi önünden Hasan Zeki Uğur Caddesinde doğu istikametine 150 metre ilerlenir ve sola Ankara caddesine girilir.Bu cadde üzerinde1,6 km ileride Ümir sokak kesişiminden önceki 2.parselde sol kol üzerinde konumludur.gayrımenkule yakın İstasyon caddesi,Polatlı-2 caddesi,kazım Karabekir İlkokulu,Maraşal Fevzi Çakmak Ortaokulu,ve cumhuriyet parkı bulunmakta olup, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Ana taşınmazı 2 bodrum kat, zemin ve 4 katlı betonarme kargir yapıdır.Binanın dış cephesi normal dış cephe boyası ile boyalıdır.Girişler camlı demir doğrama olup,zeminler, bina girişi merdivenler ve kat sahanlıkları dökme mozaik,duvarlar ise 1,20 metre kadar kum sıva kalan kısımları plastik boyalıdır.Isınma sistemi, doğalgaz kombili sistemdir.Binada asansör ve açık otopark mevcut değildir.Gayrımenkul;kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre;binanın 3. Katında,Ankara caddesine göre ön orta tarafta tek cepheli(bir odası bina aydınlığına bakmakta)güney konumlu21 nolu meskenolup,antre,hol,salon,3 adet mutfa,banyo,wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Gayrımenkulün 1.bodrum katta yaklaşık 4 m2 eklenti deposu bulunmaktadır.gayrımenkulün giriş kapısı çelik kapıdır.12.11.2015 tarihli sincan Belediyesi İmar Müdürlüğü Planlama Şubesinde yapılan incelemeye göre inşaat tarzı:Ayrık nizam,kat adedi:Hmax.15 metre/5 kat,taks:-/Kaks:_,çekme mesafeleri:-,Lejant:Konut alanı imarlıdır.
3-Gayrimenkulun Arttırmaya Esas Muhammen Değeri: Satışı yapılacak tam hisseli gayrimenkulün muhammen bedeli 130.000,00-TL (YüzotuzbinTL) olarak tespit edilmiştir.
4-Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak Teminatın Tutarı Ve Çeşidi: Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u [ 9.750,00.-TL(DokuzbinyediyüzelliTL)] oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları (banka teminat mektuplarının kesin ve süresiz olmaları ve ihale gününden iki gün önce Müdürlüğümüze verilmesi), Hazine ve tahvil bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatları(teminat kabul edilmesine en yakın cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir)en geç ihale günü, ihale saatine kadar Merkezimiz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri teminatlarını bankaya yatıracakların ise Kurumumuzun mosip hesabına geçici teminat bedeli olarak yatırdıktan sonra makbuzunu ihale saatinden önce satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.İhale üzerinde kalmayana teminatları iade edilecektir.
5-Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Birinci açık arttırma 30.11.2016 gün, 14:00–14:10 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 07.12.2016 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin %40’ı, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.
6-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
7-Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler(Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, Tahliye ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir.
8-Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.
9-Satışa çıkarılan gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, masrafları verildiği takdirde temin edilebilir.
10-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse, iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükmüne göre Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisince tahsil olunur.
11-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplilerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
12-İhaleye katılmak isteyenlerin; gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen değerinin, %7,5’u olan[ 9.750,00.-TL(DokuzbinyediyüzelliTL)] geçici teminatı iş bu satış ilanının 4. Maddesinde belirtilen hususlar dahilinde satış günü ve saatinden önce satış komisyonuna yatırmaları veya makbuzu ibraz etmeleri gerekmektedir.
13-Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Merkezimiz İcra Satış Servisine 2015/24-Satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur.(ilgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)
14-İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara(haciz koyduran, takyidatı olan, alacaklı, borçlu, 3.şahıslara v.b.)ilanen tebligat yerine geçer.
15-6183 sayılı kanunun 108.maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.
16-İtiraz veya fesih; 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanunun 99. Maddesi hükümleri geçerlidir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 473540) www.bik.gov.tr