10-11-2015-T.C. S.B. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU(174326)

0
89

2 KISIM KBRN MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/146203
1-İdarenin
a) Adresi:Yeni Etlik Caddesi Gülhane Hastanesi karşısı No:55 Yenimahalle/ANKARA 06100 (Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğt.Araşt.Hast. aynı bahçe içerisindeki Genel Sekreterlik Hizmet Binası) YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123265151 – 3123230079
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:2 kısım KBRN malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Teknik Şartname Ekinde yer alan dağılım listesindeki Hastane Depolarına
c) Teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren yüklenici, uhdesinde kalan malları Teknik Şartname Ekinde yer alan dağılım listesindeki Hastane Depolarına 60 gün içerisinde sipariş çekilmeksizin teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:T.C. S.B. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ Yeni Etlik Caddesi Gülhane Hastanesi karşısı No:55 Yenimahalle/ANKARA 06100 (Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğt.Araşt.Hast. aynı bahçe içerisindeki Genel Sekreterlik Hizmet Binası)
b) Tarihi ve saati:25.11.2015 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Kimyasal Koruyucu Elbise(KKE):EN14605:2005+A12009(Tip3),Veya muadili standartta tanımlanan NFPA 1994Class-3’ belgesi,
Koruyucu çizme (KÇ) NFPA1991:2005 veya EN15090:2008’de tanımlanan Gösterim Kodu II Tasarım D Tip 3’e ve EN13832-3 Madde 6.2.3 göre geçirgenlik performans seviyesi en az 3(üç)olduğunu gösteren belge,
Koruyucu eldiven (KE): EN 374-1,EN 388 standardına uygun ve geçirgenlik perfomans seviyesi en az 3(üc)olduğunu gösteren belge, Koruyucu Eldivenler dekontamine edilebilir olacaktır. yüklenici firma bu hususu belgelendirmesi gerekir. Koruyucu eldiven (KE): NFPA 1994 Class 3 ‘e uygun olduğunu belgelendirilmesi halinde Koruyucu eldiven (KE) için EN 374-1,EN 388 standardına uygun ve geçirgenlik perfomans seviyesi en az 3(üç)olduğunu gösteren aranmayacaktır.
Tam Yüz Maskesi (TYM): EN 136 sınıf 3 veya NFPA clas 3 muadili standardını taşıyacak özellikte olacak ve EN 148-1 bağlantı tipine sahip olduğunu gösteren belge,
Filtre: EN 14387+Al, EN 143 veya bunların muadili olan NFPA standardında olduğunu gösterir belge,
D düzeyi koruyucu kıyafet: EN ISO 13982-1+Al 2010 Tip 5 normuna göre koruma sağladığını gösteren belge, EN 13034:2005+Al, 2009 (Tip 6) normuna göre limitli koruma sağladığını gösteren belge, biyolojik tehlikelere karşı EN 14126 normuna göre koruma sağladığını gösteren belge, D sınıf kimyasal koruyucu elbise EN 1149-2 veya 1149-5 özellikte olup, radyoaktif partiküllere karşı EN 1073-2 normuna göre koruma sağladığını gösteren belgeler teklif farzı içinde sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Ürünler için en az bir numune ihale saatine kadar Satın Alma Birimi’ ne teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. S.B. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ Yeni Etlik Caddesi Gülhane Hastanesi karşısı No:55 Yenimahalle/ANKARA 06100 (Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğt.Araşt.Hast. aynı bahçe içerisindeki Genel Sekreterlik Hizmet Binası) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. S.B. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ Yeni Etlik Caddesi Gülhane Hastanesi karşısı No:55 Yenimahalle/ANKARA 06100 (Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hast.Eğt.Araşt.Hast. aynı bahçe içerisindeki Genel Sekreterlik Hizmet Binası) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.