1-8-2016-PURSAKLAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN(214946)

0
186

S. No Mahallesi Ada Parsel Hisse Oranı Alan (m²) Cinsi Kullanım Amacı Emsal Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Saati İhale Usulü %18 K.D.V.
1 Pursaklar 95570 3 Tam 2391 Arsa Benzin Akaryakıt Lpg İkmal İstasyonu E:0.80 Hmax:Serbest 7.005.630,00 TL 210.168,90 10:00 36.Madde Muaf

1. Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36.(Kapalı Teklif Usulü) Maddesine göre 14/01/2016 tarihinde saat 10:00’ da Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No:3 Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
36.maddeye göre ihale edilecek taşınmaz için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna iletilmek üzere Pursaklar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz 5.Kat Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
2.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
A) Nüfus cüzdanı fot.
B) Telefon ve varsa fax numarası bildirilecektir.
C) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
D) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
A)İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
B)Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
C) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
3. Kapalı Teklif Usulü İhale (2886 D.İ.K. 36.madde)
Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu(İdari Şartnamenin 11.Maddesi doğrultusunda hazırlanmış), bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunacaktır.
4.İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim ,harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı vb.) ödemek istekliye aittir.
5.İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.