1-2-2017-GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-540449

0
91

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KART BASKI MAKİNESİ İÇİN SARF MALZEMESİ
SATIN ALINACAKTIR
Fargo HDP 8500 Model Kart baskı makinesi için sarf malzemesi alımı (4 Kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/25493
1-İdarenin
a) Adresi : Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle/ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124220604 – 3124220900
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : FARGO HDP 8500 KART BASKI MAKİNESİ İÇİN 4 KALEM SARF MALZAMESİ Renkli Ribon 750 adet Retransfer Ribon 500 adet Temizleme Kiti 20 adet Temizlik Rulosu 20 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Lalegül Çamlıca Mah. 122. Sk. No:2/3 Yabancılar Dairesi Başkanlığı Belge Basım Çalışma Grup Başkanlığı Yenimahalle/ANKARA
c) Teslim tarihleri : Malzemelerin teslim şekli : Söz konusu malzemelerin teslim şekli aşağıda açıklanmıştır. Malzemelerin teslim süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren , Fargo HDP 8500 Kart baskı makinesi Renkli Ribon (YMCK 500 IMAGES 084811) dan 100 adeti ve Fargo HDP 8500 Kart baskı makinesi Retransfer Ribon (CLEAR 1500 IMAGES 084800) dan 75 adedi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Kalan diğer malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 takvim günü içinde teslim edilecektir. Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ihale konusu malzemeleri son teslim süresinden önce defaten teslim edebilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Lalegül Çamlıca Mah. 122. Sk. No:2/3 Yabancılar Dairesi Başkanlığı Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 24.02.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığı Lalegül Çamlıca Mah. 122. Sk. No:2/3 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lalegül Çamlıca Mah. 122. Sk. No:2/3 Yabancılar Dairesi Başkanlığı Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 540449) www.ilan.gov.tr