Monitörsüz Bilgisayar alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/157010
1-İdarenin
a) Adresi:Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 06101 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125095420 – 3123095616
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@ptt.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :21 adet i7 işlemcili monitörsüz bilgisayar 46 adet i5 işlemcili monitörsüz bilgisayar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :PTT Ana Depo Müdürlüğü / ANKARA
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 takvim günü içerisinde PTT Ana Depo Müdürlüğü / ANKARA adresine teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F blok Kat:1 Ulus / ANKARA
b) Tarihi ve saati:24.12.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
– Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
– Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
– Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
– Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üreticisi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-İstekliler, teklif edilen ürünlere ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasından alınan Garanti Belgesi örneğine uygun ve üretici tarafından onaylanmış belgeyi teklifle birlikte vereceklerdir.
2-İstekliler, kendilerine veya anlaşmalı oldukları firmalara ait Ankara ili içerisinde TS 12498 standardına haiz TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi veya Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini, imza sirkülerini ve güncel servis istasyonlarını gösterir listeyi  teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler, teklif edilen donanımların marka ve modellerinin tüm teknik özelliklerini içeren üreticinin internet sayfasından alınan, istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş Türkçe veya İngilizce broşür veya katalogları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
2- İstekliler, teklif edilen donanımların marka ve modellerini gösterir belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3- İstekliler, teklif edilen monitörsüz bilgisayarlara ait numuneleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4- İstekliler, teklif edilen bilgisayarların Energy Star uyumluluğunu gösterir belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
5-İstekliler, teklif edilen i7 işlemcili bilgisayarın işlemci mimarisi en az çift (4) çekirdekli yapıda olacaktır ve üreticisi tarafından belgelendirilecek ve teklif ile birlikte sunulacaktır
6-İstekliler, CE Uygunluk belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
7-İstekliler, teklif edilen i5 işlemcili bilgisayarın işlemci mimarisi en az çift (2) çekirdekli yapıda olacaktır ve üreticisi tarafından belgelendirilecek ve teklif ile birlikte sunulacaktır.
8-İstekliler, teklif ettikleri bilgisayar üreticisi ile bilgisayarın anakartı üzerinde bulunan BIOS’un üreticisinin aynı olduğuna dair MS Windows donanım uyumluluk belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
9-İstekliler, garanti sonrası yıllık parçalı – parçasız bakım onarım fiyatlarını teklifleri birlikte vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Yatırım Malzemeleri Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok Kat:1 Ulus / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F blok Kat:1 Ulus / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.