05.02.2015 – ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

0
201

ÖSYM Başkanlığı İstanbul 4 Levent ve İzmir Alsancak Binalarındaki e-Sınav Salonlarına Kamera Temini, Kurulumu ve Yapısal Kablolama işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2015/9784
1-İdarenin
a) Adresi: Üniversiteler Mahallesi Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI Bulvarı 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122988310 – 3122664330
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Sabit KubbeTipi Mini Dom Kamera:209 adet -Hemisferik Görüşlü Kamera: 16 adet -IP Kamera kayıt ve yönetim yazılımı -Cat-6 kablolama:11500 m. -Patch Kablolama(1100 uç sonlandırma) -Patch Panel(400 uç sonlandırma) -Kablolama ve montaj işçiliği Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: ÖSYM 4. Levent ve İzmir Alsancak Hizmet Binaları
c) Teslim tarihi: Yüklenici, şartname kapsamındaki tüm ürünlerin kurulumu ve devreye alınması işlemlerinde sorumlu olacaktır. Sistemin çalışır halde teslimi, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 20 takvim günüdür.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer: ÖSYM Başkanlık Toplantı Salonu Bilkent-ANKARA
b) Tarihi ve saati: 27.02.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler,
4.1.1. Mevzuatı, gereği, kayıtlı, olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüktenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
-Kamera üreticisi ONVIF Tam Üyesi (Full Member) olmalı, komite üyeliğini belgelemelidir.
-Kamera FCC, CE, UL standartlarına uyumlu olacaktır. Yüklenici, Elektromanyetik uyumluluk ve EN sertifikasyonlarını belgeleyeceklerdir.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-Teklif edilen kameraların üreticisinden alınan istekli adına düzenlenmiş yetki belgesi ihale sırasında İdareye sunulacaktır,
-Kamera 5 yıl üretici firma garantisi ile teklif edilecektir. Projeye ait garanti belgesi üreticiden ıslak imzalı olarak teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif edilen sistemde kullanılacak olan ana ve yardımcı cihazlar, aksesuarlar, yedek malzemelere ait marka, model, miktar ve kapasitelerini belirten malzeme listesi olacaktır.
-Sistemde kullanılacak olan kameraların, görüntü izleme ve sistem kayıt yazılımının, anahtarlama cihazlarının teknik dokümanları olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde, tek sözleşme kapsamında kamera satışı ve kurulumu yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÖSYM Satın Alma Müdürlüğü Bilkent/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar ÖSYM Satın Alma Müdürlüğü Bilkent-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini mal kalem kalemleri için teklif birim fiyatalar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.