03-12-2015-T.C. ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ- (BASIN 196247)

0
81

Esas No: 2015/154
Davacı vekili tarafından dava konusu Ankara ili, Ayaş ilçesi, Gençali Köyünde bulunan 122 ada, doğusu 122 ada 3 parsel, batısı 122 ada 9, 122 ada 10, 122 ada 11 parseller, kuzeyi 122 ada 3 parsel, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 26.000 m2 yüzölçümlü, 228 ada, doğusu dere, batısı tapulama harici, kuzeyi yol ve 229 ada sının, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 10.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 229 ada, doğusu, batısı tapulama harici, kuzeyi dere, güneyi yol ve 228 adasının ile çevrili yaklaşık 5.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 227 ada, doğusu 156 ada, batısı yol ve 152 ada, kuzeyi ve güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 5.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 156 ada, doğusu tapulama harici, batısı yol ve 157 ada, kuzey ve güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 13.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 218 ada, doğusu 101 ada 99 parsel, batısı, kuzeyi, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 31.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 107 ada, doğusu tapulama harici, batısı 110 ada, kuzeyi yol ve 104 ada, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili yaklaşık 8.000 m2 yüzölçümlü taşınmazların davacı Veysel Turgut adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yazılı dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibiran 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına, delillerini eklemeleri, ya da Ayaş Belediye Başkanlığı, Hazineye İzafeten Ayaş Malmüdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılacak itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde dava konu taşınmazın davacı Veysel Turgut adına hali arazi vasfı ile tesciline karar verileceği ilan olunur.25/11/2015