02/03/2015-T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

0
101

ESAS NO: 2015/77
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara İli. Altındağ İlçesi, Sakarya (Turan) Mahallesi,
MEVKİİ:-
PAFTA NO:-
ADA NO: 421
PARSEL NO: 13
VASFI:(Ahşap ev)
YÜZÖLÇÜMÜ: 78,00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: ŞABAN CEBECİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Altındağ Belediye Başkanlığı tarafından Sakarya (Turan) Mahallesi Kentsel Sit Alanı proje alanında kalan davalıya ait taşınmaz hisselerinin 5393 sayılı Yasanın 34/b bendine istinaden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre, Altındağ Belediye Encümeninin 26.04.2014 tarih 361 sayılı kararı.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2015/77 esasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/02/2015