YEMEK VE YEMEK ARTIĞI SATIŞI YAPILACAKTIR
JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(GÜVERCİNLİK / ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
175.000 KG YEMEK VE YEMEK ARTIĞI SATIŞI KAPALI TEKLİF AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.
İhale Kayıt Numarası: 2017/64942
1-İdarenin
a) Adresi: ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YOLU CARREFOURSA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARŞISI ) 06797 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3125105636 – 3122780567
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : YEMEK VE YEMEK ARTIĞI SATIŞI 175.000 KG
b) Teslim Alınacağı Yerler : DURUM TESPİT RAPORUNDA BELİRTİLEN NOKTALAR VE BİRLİKLER.
c) Teslim Tarihleri: SATIŞI YAPILACAK EKMEK VE EKMEK ARTIĞI TESLİMİNE, BİR ÖNCEKİ SÖZLEŞME SÜRESİNİN ( SÜRE UZATIMI DAHİL ) BİTİMİNDEN İTİBAREN BAŞLANACAK VE 31 OCAK 2018 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. YEMEK VE EKMEK ARTIĞI HERGÜN 08:00 İLE 16:00 ARASI TESLİM ALINACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: J.TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1-2 NO.LU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU-GÜVERCİNLİK /ANKARA
b) Tarihi ve saati: 23.03.2017 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , tahmin edilen bedelden az olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
6. İhaleye sadece yerli tüm istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, J.TED.MRK.K.LIĞI-GÜVERCİNLİK /ANKARA adresinden görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. ( BEDELSİZ VERİLECEKTİR. )
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
BU İHALEDE, İŞİN TAMAMI İÇİN TEKLİF VERİLECEKTİR.
10. Tahmin edilen bedel 14.175,00 Türk Lirası olup, istekliler 472,50 Türk Lirasından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir. Geçici teminatın geçerlilik süresi en az 120 ( yüzyirmi ) gündür.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( doksan ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Sözleşme yapılacaktır
14. İhale uhdesinde kalan yüklenici yıllık ortalama 175.000 kg ( -+%20 ) atık bedelinin yarısı sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 ( on ) iş günü içerisinde, kalan yarısını ise 180 ( yüzseksen ) takvim günü sonra içişleri bakanlığı merkez saymanlığındaki ( Jandarma Genel Komutanlığı adına ) TR64 00001 001 00000350121006 numaralı hesabına peşin olarak yatırılacaktır.